0
Your cart is currently empty

ÁFRA JÁNOS: A FIGYELEM ÖRÖK KÖRFORGÁSA EGY IGAZSÁGTAGADÓ KORBAN

Magyar Műhely 196

A fényképek némasága

A tágabb értelemben a megtévesztés aktusára, vagyis a kitaláltságra, szűkebben véve pedig elsősorban narratív prózai alkotásokra használatos „fiction”, valamint a képekre többesszámban utaló „pictures” kifejezések kontaminációjával előálló Fictures projektcím szemléletesen mutat rá arra a kiegészítések sorában alakuló, ugyanakkor a kifejezésmódok önérvényűségét elbizonytalanító jelentésmozgásra, amelyet a Burai Árpád groteszk-mágikus prózái és Varga Tamás archaikus fotóeljárással készült képei alkotta sorozat értelmezésekor tapasztalunk. A kifejező lexikai szóvegyítést az angol fogalmak fonológiai szerkezetében felfedezhető kapcsolat teszi lehetővé, a végeredmény pedig a nyelvi és képi elemek egymásra utaltságát az új szóalakban előjelezi meg, miközben egy kétértelműséget is magába foglal. Az összeolvadással végbement betűlemorzsolódás a médiumok találkozása által lehetővé váló többletre és a határsértés következtében bekövetkező korlátozó mechanizmusra egyszerre utal. A sorozat részeként egybekapcsolódó tizenkilenc kép-szöveg társítás vizsgálata a médiumok kifejezésmódjának különbözőségére tereli a figyelmet, az ironikusan felidézett médiajelenségek és főképp a prózákra jellemző fekete humor és groteszk pedig egy társadalomkritikus olvasásmód irányába terel.

A rövid történetek mellőzik a dialógusokat, a független beszéd is csak egy-egy mondatos beékelések formájában jelenik meg, az életrajzi kódokkal (dátumokkal, tulajdonnevekkel) hitelesített eseményeket lényegre törően, mellékszálak beékelése nélkül ismertetik, ám gyakran teret adnak a referenciális összefüggések hitelét nyelvileg aláásó retorikus működésnek, a minőségek keveredésének is. Rendszerint egyetlen szereplő (illetve a PAP esetén egy csoport) élettörténetének figyelemreméltó eseményeiről adnak számot az épp ezért túlnyomóan visszatekintő jellegű, heterodiegetikus narrációt alkalmazó szövegek (a François Gondban ez kivételesen közvetetten, az elbeszélő azonosításával történik, egy szomszéd feljegyzéséből olvasunk részletet), de csak a legközelebbről fotózott portré esetén találkozunk a harmadik személyű narráció helyett a képen szereplő alak szólamával (Mahatma Delej szavai is fiktív idézetként tűnnek fel). Egy-egy képet és prózát mindig a közös címként adott tulajdonnév kapcsol össze jelentésegységgé (kivétel itt is akad: A nő az ablakban), de olykor a megidézett szituáció magyarázata is a cím részét képezi, a készítés helye és ideje pedig mindig helyet kap a képaláírásban – hol kevésbé, hol egészen pontosan –, ami nagyban segíti a képek és a kisprózák közti kapcsolatok felismerését. Az ezek összjátékában konstruálódó, rejtélyes elemekkel átszőtt történetek viszont nem kapcsolódnak össze egy nagyobb narratívában, inkább a különféle médiumok sokszor egymásnak is ellentmondó, egymásra licitáló, az igazság fogalmát relativizáló híreinek felejthető, kicserélhető szereplőit idézik, akikről az ideológiai céloknak megfelelően, a képek és szövegek sajátos elrendezése segítségével eltérő narratívák konstruálhatók meg, mint arra a Fictures sorozatcím is utal.

A köznapi nyelvhasználatban a fikció szó a valóság ellenében használatos, e fontos összefüggéseket elleplező dichotómiát Wolfgang Iser az imaginárius fogalmával próbálja feloldani, megmutatva, hogy az előző kettő kapcsolata jóval összetettebb annál, mintsem egymást kizáró ellentétekként utalhatnánk rájuk. Az irodalmi szöveg a valós és a fiktív kölcsönviszonyában áll elő, nem korlátozódik pusztán a valóságból vett referenciális összetevőkre, de a fikcionális sajátságok sem jelentik lényegét, inkább csak közeget biztosítanak a harmadik összetevőnek, az imagináriusnak. A nyelvi működést meghatározó fikcióképző aktus során a reprodukált valóságnyalábok, a realitás elemei jellé lényegülnek át, az imaginárius pedig lehetővé teszi a jelöltek azonosítását. A fiktív a tudat működési módjaként megkettőzi a valóságot, formába kényszeríti az imagináriust, a valós pedig a látszat részévé válik a transzgressziók játékában.[1] Iser az ember alaköltési vágyainak és változékonyságának tükreként írja le az irodalmat, ebben látja érvényét korunkban, amikor más feladatait már az újabb keletű médiumok vették át. „Ha az irodalom teret biztosít az emberi képlékenység korlátlan megmintázására, akkor egyszersmind jelzi is az ember makacs igényét arra, hogy jelen legyen önmaga számára. Ez a szükség azonban soha nem ölt kézzelfogható alakot, mivel az önmegragadás csak korlátozások áthágásával érhető el. Az irodalom az ember képlékenységét alakok teljes sorozatára vetíti ki, melyek mindegyike önmeghasonlást, önmagunkkal való szembenézést visz színre. Az irodalom mint médium a meghatározottságot csakis ábrándként mutathatja föl.”[2]

A fénykép ezzel szemben mindig egy nehezen megkérdőjelezhető együttállásban rögzíti a testeket, az időbeli szakadás jelöltsége ellenére a helyzet egykori fennállását múltként tanúsítja – függetlenül attól, hogy van-e abban bármiféle tervezettség. A felmutatott elemek száma mindig limitált, kapcsolatuk konkrét, és nem egy fikcióképző aktus eredményeként áll elő, itt tehát egy másféle szelekció zajlik, amelynek a nézőpont és a kép széle szab határt. A fotográfia technikatörténeti beágyazottságánál fogva eredendően a hitelesítés felelősségével felruházott médium, és ezt még csak nem is a mesterségbeli tudás vagy az előállított minőség szavatolja, Susan Sontag legalábbis éppen ellenkezőleg látja: „Minél kevesebb szakértelemmel készül a fénykép, minél kevésbé kozmetikázzák és minél naivabb, annál valószínűbb, hogy hiteles lesz.”[3]

Varga Tamás szakszerűen komponált, rendezettség benyomását keltő, olykor szinte mesterkélt helyzeteket rögzítő fotográfiái némileg ironikusan viszonyulnak a klasszikus portrékészítési hagyományokhoz, ezáltal pedig a képek úgynevezett hitelessége rögtön megkérdőjelezhetőnek tűnik. Az archaikus fotóeljárásokkal – nedves kollódiumos és zselatinos szárazlemez segítségével – készült felvételek nagyított reprodukciói első ránézésre azt az illúziót kelthetik, mintha a fényképész egy egyszerű szerkesztőprogrammal régies hatást imitáló filtert rendelt volna digitális képekhez. A befogadási szituációban ugyanis valószínűbb vonatkozási ponttá válik a felidéző eljárás giccsbe hajló „mintha”-effektusa, mint a ténylegesen alkalmazott technika. A félreértést a 19. századi fotós eljárásokkal készült – a hétköznapi képáradatban közvetlenül hozzáférhetetlen, hangsúlyos anyagszerűséggel bíró – munkák szokatlansága idézi elő. A fényképező mindennapi eszközünk, különösebb hozzáértés nélkül is úgy érezhetjük, hogy urai vagyunk e technológiának, amely képek

[1] Iser, Wolfgang, A fiktív és az imaginárius: Az irodalmi antropológia ösvényein, ford. Molnár Gábor Tamás, Bp., Osiris, 2001, 15, 18–19, 21–24.

[2] Uo., 11.

[3] Sontag, Susan, A melankólia tárgyai, ford. Nemes Anna = S., S., A fényképezésről, Bp., Európa, 2010, 81.

sokaságává szórja szét élettörténetünket, bevésve, felerősítve egyes állapotokat, és így kitakarva másokat. A fotók mint múltra utaló nyomok egy visszatekintő énelbeszélés csomópontjaivá minősülnek át. Mindennapi képértelmezői gyakorlataink során csak helyettesítések formájában találkozunk a Varga Tamás fotóin láthatókhoz hasonló, rendezett bizonytalanságokkal – képszéli elsötétüléssel, olykor a belső képmező összefüggéseit is felkavaró torzulásokkal, a fotó materialitását, a realitásról való leválasztottságát hangsúlyozó képhibákkal, melyek kivételesen nem az utólagos manipuláció eredményei.

Habár itt a filterrel utólag ellátott digitális képekkel összevetésben az archaikus fotóeljárások elsődlegességéről beszéltünk, ami a fotográfia méltóságának visszaállítására tett kísérletnek mutathatná e szériát, fontos tudatosítani, hogy a fénykép, amely a valóságábrázolás kvázi teljességének, tisztaságának letéteményeseként tűnt fel a médiatörténetben, kezdettől a kétes állításoknak, félreértéseknek kiszolgáltatott eszköz, hiszen a rajta megmutatkozó bizonyosság egy némasággal társul. A dokumentumként szemlélés már mindig is prekoncepcióktól terhelt, nem vet számot azzal, hogy amit látunk, a beavatkozó fotográfus tekintetének kiterjesztéseként adott objektív közbelépésével állt elő. A fennmaradás, az emlékeztetés eszközeként értelmezett médium valójában nem helyettesítője, kezdettől csak pótléka lehet a pillanatnak, pontosabban a pillanat egyetlen határolt nézetének. Sontag utal rá, hogy a transzkontinentális vasút 1869-es megépítése az indián közösségek „fotós gyarmatosítását” is korán lehetővé tette, s a fényképészek által kedvezőbbnek ítélt látvány képes volt felülírni az indián szertartások megszokott rendjét is.[1] A fénykép mindig egy szándék, egy cél által meghatározott folyamat eredménye tehát, amit az előállított látvány zártsága szentesít, ám ez egy irányzott zártság, melyen az idő múltával – szövegek híján – egyre inkább elhatalmasodik a kontextusok ellenőrizhetetlensége.

Az embernek igazából utasításra sincs szüksége, hogy képként gondolja el önnön testét, amely kiemeltethet az idő folyamából, a múlt egy pillanatát a keretezetlen realitáson belül idézve fel, pótlékként. Mint Roland Barthes írja a fényképezőgéppel való szembesülést kísérő maszköltéssel, a valaminek láttatás – és hozzátehetjük: a valamiként megnyílással –összefüggésben: „amint érzem, hogy célba vesz a fényképezőgép lencséje, minden megváltozik; máris »pózolok«, azonnal másik ént, másik teret fabrikálok magamnak, előre képpé változom. Ez az átalakulás aktív, érzem, hogy a Fotográfia kénye-kedve szerint hívja életre vagy semmisíti meg a testem.”[2] A fénykép a testet vizuálisan megidézni képes médiumok közül elsőként állítja magáról, hogy tanúságot tesz a múlt egy pillanatáról, arról, hogy az ábrázoltak közössége abban az adott térbeli szituációban valamikor együtt létezett. E médiumban befogadóként elsődlegesen a bizonyítékot látjuk: „Egy fényképen nem a Művészetet, nem a Kommunikációt keresem, hanem a Referenciát; azt, amit az ábrázoltról elmond; ez a Fotográfia alaprendeltetése. A Fotográfia noémája tehát: Ez volt.[3] Eredetileg a fotográfia a „jegyzetelés” újfajta módszereként született meg, amely képes a camera obscura által láttatott kép legtökéletesebb rögzítésére, ám a technika elterjedésével az is nyilvánvalóvá vált, hogy a fénykép nem egyszerűen a dolgok objektív leképeződése, hanem

[1] Uo., 99–100.

[2] Barthes, Roland, Világoskamra, ford. Ferch Magda, Bp., Európa, 1985, 14–15.

[3] Uo., 88.

annak a megmutatkozása is, hogy készítője miképp lát – egyfajta világértékelés.[1] Ekként pedig szükségszerűen magán hordozza azt a látásmódot, amely a fotókat egy alkotói szemlélethez rendelő markerekkel, felismerhető sajátságokkal ruházza fel, vagyis stílusjegyeket tesz azonosíthatóvá. Varga Tamás képei önmagukban is provokálják a nézőt, hiszen nemcsak technikájuk vállaltan anakronisztikus, de maguk az ábrázolt terek is egyfajta anakróniát érzékeltetnek, az időbeli meghatározatlanságba utalnak – a gyakorta romos, elhagyatott közegben feltűnő eleven alakok feszültségterébe.

A pótlék mint az értelemadás megalapozója

A fotók némasága lehetőséget ad arra, hogy a vizuálisan megmutatkozó helyzetek más értelmezési keretbe rendezve új céloknak rendelődjenek alá. Akár a rögzítés körülményeinek, a fotós intenciójának ellentmondó vonatkozások is előtérbe helyezhetők, ezzel pedig az általában magától értetődően hitelesként kezelt képek teljesen új jelentésösszefüggésbe kerülhetnek, és ami e sorozat szempontjából különösen fontos: a szövegek rendszerint kulcsszerepet játszanak ebben a kisajátításban. A sajtóban éppúgy, mint amikor koncepcióleírásként vagy akár tárgyilagosnak tűnő képaláírásként jelennek meg az installált képek közvetlen közelében, mintegy peremre helyezve. A legtárgyilagosabb leírás is ki van téve az értelmezések játékának, hiszen a figuratív működés, amely a szöveg mint olyan – de legszembetűnőbben az irodalmiság – lényege, egy eredendő sokértelműséget, egy jelentésmozgást feltételez.[2]

Egy narratív próza valóságvonatkozása nem ellenőrizhető önmagából, így nagyobb teret ad az alternatív értelmezéseknek, és az olvasás közben felmerülő bizonytalanságaival, a kitöltendő hiányokkal mozgásban tartja a figyelmet. Ugyanakkor a fotóval közös vonatkozási térbe helyezve ez a sokértelmű kifejezésforma is a megfeleltetés irányába terel. A kép és a szöveg egymásra utalása tehát az azonosítási reflexekre építve hangsúlyoz ki, állít előtérbe bizonyos momentumokat. A látszólagos kísérőszöveg, a pótlék így tesz szert megalapozó szerepre. A kép-szöveg párok közös címeként feltűnő – tulajdonneveket is magukba foglaló rövid – képaláírások pedig a fotókon és a kisprózákban szereplő alakokat egyszerre jelölik meg, a történetek szempontjából fontos helyszínek és dátumok kíséretében.

A prózákban központi szerepet kapó momentumok rendszerint dialógusba hozhatók a Varga-fotók egy-egy szokatlan jegyével, így első ránézésre úgy tűnhet, azokra dokumentumként, bizonyítékként utalnak. A képek hallgatólagosan legitimálják a rendre paranormális, botrányos, hírértékű történéseken alapuló, ugyanakkor a lenyűgözés, a megdöbbentés eszköztárát bizonyos eljárásokkal aláásó, leleplező szövegek hitelességét. A szövegek által is kiemelt, sokszor szembetűnő, váratlanság erejével ható vizuális mozzanatokra akár a Barthes-tól kölcsönzött „punctum” fogalommal is utalhatnánk. Egy-egy ilyen hasadás, vizuális jel kerül a narratíva középpontjába, amely olykor a címben is jelöltté válik. A Borz Vendel, Borz Zalán, Szotyori Pál és Feleki Mihály eltűnőben

[1] Sontag, Susan, A hősi látásmód, ford. Nemes Anna = S., S., A fényképezésről, Bp., Európa, 2010, 133–134.

[2] Vö. „A trópus nem származékos, marginális vagy aberráns formája a nyelvnek, hanem maga a par excellence nyelvi paradigma. A figuratív struktúra nem csupán egyetlen nyelvi működésmód a sok közül, hanem a nyelvre mint olyanra jellemző.” de Man, Paul, Az olvasás allegóriái, ford. Fogarasi György, Szeged, Ictus–JATE, 1999, 145.

látványos képhibára, a testek csonkaságára, a testrészek elmosódására ad meglepő magyarázatot. A próza felütése pontos adatolással, az objektivitást sugalló grammatikai szerkezetet alkalmazva jelenti be az aztán történetileg is igazolni kívánt állítást: „2004. február 21-én sikeresen tüntette el magát a négytagú PAP, vagyis a Paranormal Attitude Postgroup.” A heterodiegetikus narrátor visszatekintve, lényegretörő, eszköztelen nyelven mutatja be, hogy a paranormális jelenségek kutatására koncentráló budapesti társaság későbbi tagjai – két anyagmozgató és két gépkezelő – hogyan ismerkedtek össze és kötelezték el maguk a közös cél iránt egy tejüzemi munkanap cigiszünetében. A csoport célja az eltűnés, vagyis az „élve elhalálozás” lett, mégpedig a máglyára került Pra Vej’t mágus elméleti útmutatásai nyomán. A kísérletezés helyszínéül szolgáló romos épület belseje adja a fotó hátterét, aminek az ellenőrizhetőségének illúzióját a próza mellett a képaláírás is ráerősít a pontos helymegjelöléssel („Budapest, XXII. kerület, Tóth József utca”). Tehát a romos helyszín, a négy alak, a végtagok elhomályosulása egyaránt fontos referenciapontul szolgálnak a médiumközi kapcsolatok értelmezésekor. A fotó felkavaró mozzanata a testek hiányossága, elmosódása, ám ezt a kísérteties torzulást bárki reprodukálhatja egy hosszú expozícióval, így ha az esztétikai hatás elő is áll, a demokratizált fotótechnikai tudás aláássa a szöveg állítását, amely e jelenséget egy rendkívüli folyamatnak tulajdonítja.

„Az utolsó fotót 2004. február 21-re dátumozták, ezt követően nem készült több felvétel. Az önkormányzat munkatársai találták meg végül a fényképezőgépet, így rekonstruálni tudták a történteket.” A dátum ismétlődéséből arra következtethetnénk, hogy a fénykép is a végső eltűnést idézi meg, ám a cím alatt egy jóval korábbi dátum, a „2003. 05. 25.” tűnik fel. A 2003 tavaszán kezdett kísérletezés után nem sokkal keletkezett tehát, mégsem esik egybe egészen az ekphrasztikus leírásba foglaltakkal, amely egy még korábbi állapotra utal: „A Borz testvérek jártak az élen, akik egy hét után halványan érezték ugyan felső végtagjaikat, ám azok már nem voltak láthatóak. Szotyori Pál alulról kezdett el fogyni, bal lába tűnt el, míg Feleki Mihály egyelőre csak a bal fülétől vehetett átmenetileg búcsút.” Az eltérést mutatja például, hogy a valamivel későbbre datált képen már Feleki kezei is elmosódtak.

A próza zárlata a környékbeli szóbeszédek alapján von le hangzatos következtetést: „Sajnos azonban a dimenzióváltás mégsem sikerült teljes mértékben, mert azóta is több lakossági bejelentés érkezett a környékről, amelyek arról számolnak be, hogy férfiak hangját hallják, akik egy titokzatos Vej’t nevű mágusnak a túlvilági rabszolgáiként panaszkodnak életkörülményeikre.” Az alig féloldalnyi kispróza narrátora ezzel visszakapcsolódik a hírek leadjeit és a hírolvasói szűkszavúságot idéző, objektivitás látszatát keltő felütéshez.

Az eltűnés tényéből kiinduló szöveg a csoport genealógiáját a szimbolikus jelentéstulajdonítás lehetőségeivel erősíti meg. Az alapítás ötlete egy tejgyárban történt az ezredforduló előtti évben, tekintetbe véve, hogy a tej alapvető életszimbólum, a fizikai megerősödés záloga, a tejüzemi munka feladása az életről való lemondás előjele, az ezt váltó helyszín, a romos épület pedig a felszámolódás, a destabilizálódás közege. A cigifüst gőzében való átszellemülés, a közös cigiszünet mint megalapozó, csoportalapító aktus az anyagi matériától való megszabadulás igényét vetíti előre. Ám be kell látni, a groteszk némileg aláássa e jelentésösszefüggések tétjét, ahogy az egykori anyagmozgató Borz testvérek vezetéknevében rejlő hatáspotenciált is. Az olfaktoriális érzékelést előtérbe helyező beszélőnév, a kigőzölgéseiről híres állat megidézése valamiféle anyagtalanságot, a fizikai matérián túlit jelöl, egyúttal azonban humorforrás is. A szag elviselhetetlensége mint rossz ómen értelmezhető, amely a szöveg zárlata által sejtetett másvilági vagy épp világok közti rabszolgaságot előlegezi. A narrátori szólam az eltűnő szereplők létmódok határán rekedtségével a befogadásban színre kerülő médiumközi helyzetre is utal, amely során az eltűnni igyekvő, de kép és szöveg kölcsönviszonyában elősejlő, hiányos karakterrajzú alakoknak arcot tulajdonítunk.

Minden szöveg nézőpont(ok) által rögzített, de csak formálisan zárt összefüggésrendszer, mely hiányaival, kimondatlanságaival, retorikájával rögtön projekciók sokaságát generálja az olvasási szituációban, ezt Iser interakcióként értelmezi: „A szöveg az olvasóban így folyamatosan a képzetek sokféleségét provokálja, aminek köszönhetően az uralkodó asszimmetria átmegy szöveg és olvasó közös szituációjába. Ám a szövegstruktúra komplexitása megnehezíti ennek a szituációnak az olvasó képzeteivel történő egyszerű betöltését, s ez bizonyos képzetek feladására kényszerít. A mozgósított képzeteknek a szöveg eredményezte korrektúrája során kibontakozik a szituáció vonatkozási horizontja. Ez aszerint körvonalazódik, hogy milyen mértékben képes az olvasó saját projekcióit korrigálni. Mert csak így ismerhet meg olyat, ami eddig kívül esett saját horizontján.”[1] Ezesetben a folyamatnak a vizuális reprezentáció is fontos ágensévé válik. A Fictures szériában képekhez kapcsolt történetek egy-egy vizuális momentumot bontanak ki, a tárgyi elemeket használva a fikcióképző aktus elleplezésére, és legitimáló erővel ruházva fel azokat – mondhatanánk, ha nem válna meghatározóvá a dokumentumként értékelés lehetőségét rendre elbizonytalanító beszédmód, amely aláássa a referenciális összefüggések feltárására késztető adatok hitelét.

A fénykép és a szavak jelentése egyaránt a szituáció által meghatározott, az adott kontextusban alakul, ugyanakkor a kettő viszonyában mutatkozik egyfajta aránytalanság. Max Black szerint a kép témája vitatott esetekben aligha tárgyalható a kauzalitást megalapozó szerzői szándék és a készítés körülményeinek tisztázása nélkül.[2] A figuratív jelentésmozgások mégoly szemléletessége ellenére is nehéz lenne a kép-szöveg kölcsönhatásból levezetve igazolni, hogy a szövegek nem a képeken szereplő húsvér személyek élettörténetének hordozói, márpedig a fikcióképző aktus, a viszonyok összetettsége itt a projekt meghatározó mozzanata. A Fictures cím ugyanakkor rámutat, hogy itt bizony egy olyan összeállításról van szó, amelyben a képek és szövegek csak egyfajta utólagosságban kapcsolódnak össze, tehát a befogadási szituáció

[1] Iser, Wolfgang, Az olvasás aktusa: Az esztétikai hatás elmélete, ford. Hárs Endre = Testes könyv I., szerk. Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor s. k., Odorics Ferenc, Szeged, Ictus–JATE, 1996, 246.

[2] „[A]zért tudjuk értelmezni vagy »olvasni« a fényképeket, mert tudjuk, hogyan készülnek valójában a fényképek. Csakis a fényképek származása által tudjuk, mit »mutat« a fénykép. Ismeretlen származás esetében, mondjuk, ha egy laikus Röntgen-fényképet néz, az oktörténetileg releváns tárgyi tudás hiánya meggátolja a megértést. S általában: vitatott vagy kétes esetekben mindig szükségessé válhat specifikusan hivatkozni a készítés körülményeire ahhoz, hogy meghatározhassuk, mi a kép témája.” Black, Max, A reprezentáció természete, ford. Vekerdi László = A sokarcú kép: Válogatott tanulmányok a képek logikájáról, szerk. Horányi Özséb, Typotex, Bp., 2003, 145. Később pedig az intenció kérdésének rehabilitációját – ezzel pedig az önkommentárok, koncepcióleírások figyelembevételét – ösztönzendő így fogalmaz: „helyénvaló, olykor egyenesen nélkülözhetetlen lehet visszanyúlni a készítő szándékaihoz azért, hogy el tudjuk olvasni a képet, melyben az ő szándékai, amennyiben sikeresek voltak, végülis testet öltöttek. Most sem felel meg a valóságnak azt állítani, hogy meg tudjuk érteni a fényképeket vagy festményeket a fotográfus, illetőleg a festő szándékaira való ismételt hivatkozás nélkül.” Uo., 146.

kettő kölcsönhatásában létesülnek, tehát a fotókon látott személyek aligha azonosíthatók a befogadás közben megismertekkel.

Susan Sontag is felhívja a figyelmet a fotókat kísérő szövegek rendkívüli jelentéslétesítő erejére: „A szó csakugyan hangosabban szól, mint a kép. A képaláírás meg tudja cáfolni azt, amit tulajdon szemünkkel látunk; de nincs olyan képaláírás, amely képes lenne tartósan leszűkíteni vagy garantálni egy kép mondanivalóját. A moralisták azt követelik a fényképtől, amire soha semmilyen fotó nem képes: hogy beszéljen. A képaláírás – hiányzó hang, tőle várják, hogy szót emeljen az igazságért. Csakhogy a legpontosabb képaláírás is csak egyetlen értelmezése – és szükségképpen leszűkítő értelmezése – a képnek, melyhez mellékelik.”[1] A lényegre szorítkozó képaláírásokkal szemben burai prózái nem leplezik el, hanem inkább előtérbe állítják ezt a szükségszerűséget, az értelmezés folyamatban kikényszerített elmozdulások a fekete-fehér fotókat is képesek felszabadítani a hitelesítés feladata alól. A dátumok, a személy- és helynevek, az (ál)tudományos terminológia, a szakszövegek sokszor követhetetlen fogalmazásmódját imitáló bonyolultság az objektivitás látszatát kelthetnék, de a minőségek keveredése, az ebből adódó feszültségek folytonosan kérdőre vonják annak lehetőségét.

A Gratva Sáma fotója egy erdőbéli magasles lépcsőjén ülő alakot állít elénk, amint a kép határán túlra tekint, a szöveg pedig valamiféle véglegesség, a „semmi” irányába mutat, formailag mégis a lezárhatóságot megkérdőjelező, a határok közti mozgást érzékeltető töredék csupán. A címet követő rövid képaláírás is a térbeli és időbeli kiemelkedésként azonosítja a képet egy fiktív helyszín („Gallap határában [Dél-Csehország]”) és a jelenhez közeli dátum („2020”) megadásával. A nyitottságot, a részlegességet, az áramlásban létet hangsúlyozza a prózai szöveg központozása, az azt indító és záró három pont, melynek következtében a textus egyetlen megnyilatkozástöredék lesz: „…és akkor Gratva Sáma nyugalmazott hangulatidomár úgy döntött, hogy a továbbiakban nem hoz döntéseket, ez lesz az utolsó, neki csak az erdő és mindaz, amit az magába foglal, titkol, bújtat vagy éppen magából megmutat, felfed, sugall, ő feladja, ami eddig lezajlott benne és körülötte, egyúttal átadja tehát magát neki teljes egészében vagy egész teljességében, csak egy zugot keres és talán majd talál a végtelenben, ahol s ahonnan szemlélődik, kémlel, fürkész és mereng, mert eddig már annyi minden és ezután már annyira semmi…”

A Krasznahorkai László-epika prózapoétikai megoldásait idéző, akár annak paródiájaként is olvasható szöveg a megvilágosodás nyelvileg kifejezhetetlen pillanatának sejtelmét a múlt és a jövő, a minden és a semmi választóvonalára helyezi, miközben az élményt e határtapasztalat állapotából széttekintő férfi képéhez kapcsolja. A „nyugalmazott”, vagyis megnyugvó „hangulatidomár” alakjában a fotót jegyző Varga Tamásra ismerhetünk, amit a fiziológiai jegyeken túl a kép címébe foglalt anagramma is megerősít. Így akár arra is gyanakodhatnánk, hogy a szöveg a fényképész aktivitásának végét jelenti be. A leginkább indiai jógit sejtető Gratva Sáma név a spirituális tanítások beszédmodorát idéző szövegvilág szereplőjeként egy másik lehetséges identitás, egy másik potenciális élet jelölőjévé válik. A távolba révedő alak tekintetének a képen nemcsak keze szab irányt, de baseballsapkája is. Divatos, fiatalos öltözéke feszültségbe ke

[1] Sontag, A hősi látásmód, i. m., 163–164.

de leginkább a szöveg hangvételével, illetve a szereplői név által felidézett kultúrkör öltözködési kódjaival.

Az elragadtatott szemlélődés tényében mégis találkozik kép és szöveg. A látott alak nem a fotó nézőjére, hanem oldalra, valami olyan irányába tekint, amely kiszorul a képmezőből, tehát számunkra hozzáférhetetlen. A kispróza értelmében az alak egy szemlélődésre, a nemcselekvésre alkalmas „zugot” keres, a visszahúzódás transzcendens élményét, a felvétel viszont ennek az állapotnak csak a vágyát képes érzékeltetni, az arra való felkészülést, vagy pedig épp ellenkezőleg, a puszta illúziót, az elragadtatás csalóka pátoszát, hiszen az említett feszültségek okán és a többi szöveg kontextusában e szólam ironikusan is olvasható.

Az, hogy Varga önarcképén a kívülre tekintés gesztusa és a prózában a szemlélődés maga kerül előtérbe, a felvétel készítési helyzetének különösségére is felhívja a figyelmet. A portré ezesetben ugyanis az emberi hiányában készült, egy olyan állapotot rögzítve, amely csakis a gép objektívje számára állt elő ilyenformán jelenként. A testet megfigyelőként és láthatóként egyszerre mutatja fel. Általában a fotós az, aki a látás pillanatot kimerevítő médiumát vezérli, így rá fokozottan érvényes, amit Maurice Merleau-Ponty a megfigyelő test és az őt övező természet egymásba ágyazottságával kapcsolatban állít: „olyan alany, amely az összevegyülés és a nárcizmus révén létezik, annak összetartozása révén, aki lát azzal, amit lát, aki tapint azzal, amit tapint, az érzékelő és az érzékelt összetartozása révén, vagyis a dolgok közegébe ágyazott alany, akinek arca és háta, múltja és jövője van…”[1] A fotós, aki kitakarja magát, elrejti jelenlétét, miközben megragad, kisajátít. A portréalany átlényegülésének csak ő lehet tanúja, az előállt helyzetet rögzíteni képes ágense, de kérdéses, hogy akkor is tanúvá lesz-e, amikor saját maszköltéséről kell számot adnia. Az önportréhoz kapcsolódó Burai-szöveg épp azért sugall valamiféle transzcendens eltávolodást, s mutatja a jövőt mindenen túli misztikumként, mert a mindenre rálátni képes, külsővé vált tekintet csak ekképp gondolható el – mint a világon kívül helyezett. A textus formai nyitottsága, retorikai felépítménye, valamint a szimbolikus jelentéssel bíró képi szituáció ugyanakkor ennek reprezentálhatatlanságát érzékelteti. Nem véletlen, hogy a sorozaton belül épp ez a szereplői identitást meghatározó életeseményeket, a hitelesítő adatokat leginkább minimalizáló darab.

Kattintásbarát tartalmak offline száműzetésben

 A kisprózák többsége – az előbb elemzett írással szemben – zárt, életrajzi információkban gazdag egésznek mutatja magát, és rendszerint valamiféle szenzációs, botrányos történettel szembesít, amely mintegy misztikus aurát kölcsönöz az egyébként a fotók alapján hétköznapinak tűnő alakoknak. A Holp Henrikhez tartozó próza arról ad számot, hogy egy fatelep dolgozói miképp váltak tanúivá a saját felemelkedését megjövendölő férfi égbe szállásának. A munkatársak csodálatát, vágyakozását, sikertelen elrugaszkodási kísérleteit ugyanakkor a tanúságtétel helyett a hallgatás követi: „Pár percig még szótlanul álltak, égre szegezett tekintettel, aztán mindenki visszament dolgozni, és soha többé nem hozta szóba egyikük sem Holp Henrik és a Barkas csodálatos távozását.” A magyarázhatatlan

[1] Merleau-Ponty, Maurice, A szem és a szellem, ford. Vajdovich Györgyi, Moldvay Tamás = Fenomén és mű: Fenomenológia és esztétika, szerk. Bacsó Béla, Bp., Kijárat, 2002, 56.

kimondásának kísérlete a csodáról való alapfeltétele lenne, a tapasztalat megosztása nélkül a csoda közösségi funkcióját veszti, az átélőkkel együtt kivész az emlékezetből. A kapcsolódó fotó egy Barkas-kormányt lehunyt szemmel markoló férfit mutat, elbeszélést helyettesíthető hiányos tanújel, hisz nem tudjuk biztosan, az elemelkedés pillanatát rögzíti-e, hiszen a városi legendaszerű próza nem utal az esemény időpontjára. Mindenesetre a képaláírásban szereplő adat („1976. 05. 19.”) egybeesik a projekt prózáit jegyző Burai Árpád születési idejével. Egy átfordítás eredményeképp tehát a szerző világra kerülését jelölő adat itt épp a földi létezés meghaladásának, az égbe szállás eseményének lehetséges jelölőjévé válik.

Egy másik fotó esetén a keleties ruhát viselő fiatal lány a szöveg tanúsága szerint a 23 éves Kóc Anna, aki már kisgyerekként felismerte, hogy egy portugál látnok reinkarnációja, és kidolgozta a „pillanatorientált léthalmazok integrálásának elméletét”, jelenleg pedig a Sorbonne-on és az Edinburgh-i Egyetemen is tanít. A képaláírásba foglalt adatok, a helyszín („Sobreira Formosa [Portugália]”) és a pontos dátum („2019. 08. 14.”) tanúsága szerint a fotó az előző élet helyszínének felkereséséről tudósít.

Az objektofíliától szenvedő Dück Nimród beleszeretett a nagyapjától örökölt kovácsműhely romos épületébe, és megpróbálta elvenni feleségül, de végül csak az élettársi kapcsolat bejegyzését engedélyezték neki, ami meg is hozta a polgármester által remélt sikert, fellendült a pléhtarjáni turizmus, és a falu még a hírekbe is bekerült, miközben a szerelmes férfi a hírverésért rendszeres járadékot is kap. A helyszínt megjelölő képaláírás szerint e bizarr viszonyról ad számot a lefotózott rom lábánál üldögélő alak. Amennyiben figyelembe vesszük Sontag felvetését, mely szerint a fotózás a romok szépségének romantikus eszményét élteti a közízlés részévé szelídítve,[1] e történet akár allegóriaként is olvasható – a tárgyként aktualizálódó, de eredendően adatszerű fotók imádatának groteszk allegóriájaként. A kapcsolatlétesítés jellemző előfeltételévé mára a közösségi és párkereső oldalakon elhelyezett kisebb-nagyobb mértékben manipulált képek váltak, de a pornóoldalak rendkívüli sikere is annak adja tanújelét, hogy a helyettesítések – e leplezett romok – csábító ereje megelőzi a testekét.

A kastélyteraszon jobb keze alatt diszkógömbbel megjelenő, nercbundás nő alakjára a próza az orgiáival a 80-as években botrányhőssé vált Antoinett Cai „végasszony”-ként utal, aki épp haldokló párja örömmel vállalt szenvedése miatt legyint baljával, annak svájci Ticino kantonban található nyaralója teraszán.

Egy írás főszereplője, a szexualitás felszabadításával kísérletező művészközösséghez tartozó Eleknay Teréz maga járta végig a kommuna lakóházait egy hentesbárddal, majd miután mindenkit kivégzett, megkérte költő szerelmét, hogy készítsen róla egy fotót, és feladta magát a rendőrségen. A prózában és a képaláírásban megjelenő dátum („1925. 01. 25.”) egybeesése megerősíti, hogy mi is épp ezt a képet látjuk. A köntösbe burkolt, leplet tartó alak ikonográfiailag a Pietà-ábrázolásokhoz kapcsolódik, ami egyrészt azért tesz szert felforgató erőre, mert a szöveg értelmében tömeggyilkos kerül analógiába a Krisztus testét tartó Szűz Máriával, másrészt pedig azért, mert a halott férfitest helyén egyetlen foltokkal tarkított lepel hever, mintegy a

[1] „A fotós akarva-akaratlan régiséggé változtatja a valóságot. A fénykép már létrejötte pillanatában régiség; modern megfelelője a mesterséges romnak”, amelyek építése a romantika idején volt divat. Sontag, A melankólia tárgyai, i. m., 122.

végzetes eseményt (Krisztus halálát vagy épp a tömeggyilkosságot) nyomként megidézni képes vörös szín kivehetetlen marad.

Engel B’la egy fodrászszék-fejtámaszt rögzített magára, és már évtizedek óta hordja. A kapcsolódó fotó a képaláírás szerint alig három évvel az akció után készült, de a tárgy – egy torzulásnak köszönhetően – összenőni látszik a testtel. Mivel a prózai narráció szerint a férfi hosszú ideig semmire nem reagált, a gyálamelléki szanatóriumba került, viszont így is híre ment sajátos életmódjának, és USA-beli követői megalapították az engeliánus szektát.

Látjuk tehát, hogy ebben a különös, groteszk szövegvilágban a szélsőséges tettek és a semmittevés által egyaránt előidéződnek hírértékű események. A botrány, a hihetetlenség delejező ereje szervezi a történeteket, és helyezi azokat a figyelem fenntartásáért bármire hajlandó médiaipar kontextusába, Varga Tamás fotóival együtt. A tizenkilenc prózai szöveg és tizenkilenc fénykép – a képaláírásokra is támaszkodva – a jelenkort olyannyira meghatározó (ál)híráradatra, az információs gépezet átláthatatlanságára irányítja a figyelmet, amely nemcsak hozzáférhetőséget biztosít, de a jelenkori valóságunk egyik meghatározó problémájáért, az igazságérzékelés devalválódásáért is felelős.

A „post-truth”, azaz posztigazság fogalmat 2016-ban – a Brexitről szóló népszavazás és Donald Trump amerikai elnöki győzelme évében – az év szavának választotta az Oxford Dictionary, amely meghatározása szerint arra a jelenségre utal, hogy a politikai véleményformálásban az objektív tények már kevésbé számítanak, és inkább az érzelmi alapú döntések válnak meghatározóvá.[1] Az igazság fogalom tehát végleg elveszti mindenféle konszenzuális alapját. A történések hitelességét folytonosan relativizáló „fake news”, vagyis az álhírek terjedése az eldönthetetlenség tapasztalatát általánossá teszi.[2] Jean Baudrillard már évtizedekkel előbb az általános immoralitás tagadását ismeri fel abban, ahogy az állampolgárok egy-egy közszereplő felszínre kerülő ügyletei apropóján lehetőséget kapnak a megütközésre: „egykor a botrány eltitkolásán fáradoztak – ma azon, hogy elleplezzék: ez nem is botrány.”[3] Hogy miért nem? Mert a manipuláció válik általános alapelvvé, a megmutatás célja a társadalmi rend, a konvencionális politikai tér szimulálása, ezért állítható például az amerikai belpolitikát fél évszázada felforgató Watergate-ügyről, hogy „regenerációs céllal szimulált botrány”,[4] akárcsak a manapság rendre ismétlődő – a médiumok által kimerevített – helyzetek, amelyek a tőkefelhalmozók párhuzamos valóságának szélsőséges megnyilvánulásaival szembesítene

[1] Oxford English Dictionary Online, Oxford, Oxford University Press, 2016, https://www.oed.com/view/Entry/58609044?redirectedFrom=post-truth& (letöltés ideje: 2021. 03. 10.).

[2] A „post-truth” kérdésével foglalkozó diskurzus korántsem egységes, Steve Fuller annak felszabadító potenciálját hangsúlyozza (ld. Fuller, Steve, Post-truth: Knowledge as a power game, London, Anthem Press, 2018.), míg Lee McIntyre épp ellenkezőleg, káros jelenségként értékeli, amely a hiedelmeket felerősíti, és a tudománnyal, az objektivitással szembeni szkepticizmushoz vezet, amit ő a posztmodern valóságszemléletével is összefüggésbe hoz, amely az objektív igazság tagadásán alapult (Ld. McIntyre, Lee, Post-truth, Cambridge–London, MIT Press, 2018.).

[3] Baudrillard, Jean, A szimulákrum elsőbbsége, ford. Gángó Gábor = Testes könyv I., szerk. Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor s. k., Odorics Ferenc, Szeged, Ictus–JATE, 1996, 172.

[4] Uo. 1972-ben betörtek a Watergate-ház egyik irodájába, amelyet az amerikai Demokrata Párt akkori elnöke, Larry O’Brien használt. A hír a legnagyobb amerikai belpolitikai válság kezdetét jelezte, amely a hatalomban lévő elnök lemondásával végződött, kiderült ugyanis, hogy Nixon személyesen adott utasítást a behatolásra, mert lehallgató készüléket akart elhelyeztetni riválisa telefonjába.

regenerációra? Mert elviselhetetlen, ami adott, a megválasztott vezetők értékrendje, a döntéseink következménye, hogy immár fizikai erőszak nélkül, észrevétlen válunk irányíthatóvá – mégpedig a technomédiumok által fenntartott, örvénylő kép- és nyelvjáték segítségével, amely mozgásban tartja a manipulációs gépezetet. A felhalmozott anyagi és információs tőke végtelen lehetséges alkalmat teremt a motivációk elleplezésére, és a realitásukban nem adott dolgok ismétléssel történő megerősítésére. Ráadásul még „a bizonyítékok felkutatása, sőt, a tények objektivitása sem állítja meg ezt az interpretációs szédületet. Mi magunk vagyunk benne a szimuláció logikájában, aminek már semmi köze a tények logikájához s a ráció rendjéhez. A szimulációt a modell elsőbbsége jellemzi, valamennyi modellé az eltörpült tény felett: előbb van adva a modell, aminek a bomba körmozgásához hasonlatos cirkulációja kialakítja az esemény igazi mágneses terét. A tényeknek már nincs saját pályájuk: a modellek metszéspontján születnek, egyszerre teremthet valamennyi modell egyetlen tényt.”[1]

A szétszóratás kényelmetlen könnyűsége

A megfigyelés, a rögzítés aktusa a technika fejlődésével és hatalomgépezetbe tagolásával a humán ágens aktivitása nélküli folytonossággá, értékesíthető információt termelő gépezetté lényegült át. Valamennyiünk önkéntelenül halad át a képbe tagozódás különféle szituációin, legfeljebb annak lehetünk tudatában, hogy már mindig is késznek kell állni erre a mássá levésre, például az utcai és intézményi biztonságot szolgáló kamerák miatt. De a Snowden-féle kiszivárogtatási botrány óta az is egészen nyilvánvaló, hogy a saját otthonunkban, a laptop előtt is megfigyelés tárgyává válhatunk. Ennek tényét hallgatólagos beleegyezéssel viseljük, mert képtelenek vagyunk kiszakadni az algoritmusok által vezérelt élvezetgépezetből. A rólunk készült felvételek ugyanakkor ki- és átsajátíthatók, újrarendezhetők, más identitáshoz rendelhetők. Sokan a közösségi médiában építenek a megkonstruáltságot leplező hamis profilokat, napjaink népművészei, a mémgyártók pedig egy-egy momentum továbbgondolásával, rekontextualizálásával egyetlen helyzetet százezernyi módon rendezhetnek új összefüggésbe. Mivel a mozgóképek bármelyik pillanata kimerevíthető, szegmentálható, átszerelhető, végsősoron soha nem vethetjük le a megfigyeltek maszkját anélkül, hogy kitennénk magunkat a magunk megnyugtatására idealizált kép elbizonytalanodásának. A lelepleződés ezen pillanatai gyakran válnak a mémesülés kiindulópontjaivá, ami csak megerősíti azt az előérzetet, hogy az otthonunkban is gyanakodnunk kell – ha már a képek hitelével kapcsolatban képtelenek vagyunk, akkor legalább a belőlünk információt nyerő technológia iránt.

Sontag nagyot tévedett, amikor azt a prognózist fogalmazta meg, hogy a kamera a jól szabályozott kínai diktatúrában az ellenőrzés eszközeként nem fut majd be nagy karriert,[2] hiszen ennek éppen az ellenkezője történt. A képek áradatának ez a diktatúra sem volt képes ellenállni, így hát annak végtelenítésével palimpszesztálta a valóság szövetét, a sokaságban, a nagyobb célban oldva fel az egyes érdekét. A koronavírussal való küzdelem hevében a kínai kormány néhány hónap alatt az egész országot átszövő, több százmillió kamerából álló

[1] Uo., 173.

[2] Sontag, Susan, A képvilág, ford. Nemes Anna = S., S., A fényképezésről, Bp., Európa, 2010, 263.

hálózatot épített ki, az információkat mesterséges intelligenciával feldolgozó arcfelismerő rendszereket telepített, és az emberek minden lépését követő mobilszolgáltatók adatait is bevonta a vizsgálatba. Nemcsak az ajtókat látóterükbe helyező karanténmegfigyelő kamerák kerültek fel, hanem bizonyos esetekben egyenesen a lakásokba telepítették a szerkezetet, az emberek pedig kénytelen-kelletlen elfogadják a hivatalosan a védekezést szolgáló, de a magánszférát tökéletesen felszámoló intézkedéseket.

Attól félünk, ha magunk mögött hagyjuk a jelenlétgépezetet, az egyenértékű a valóságból elhagyásával – mintha a szimulációkba oldódás megtagadása maga lenne a halál. Ez szolgál magyarázatul arra, hogy Burai Árpád néhány szövegében éppen az a botrány tárgya, hogy egyes szereplők kísérletet tesznek az elvonulásra, és ezzel együtt saját munkásságukat is az ismeretlenség homályába vonják. A Koronnay testvérek a levélszínező szerkezet első tesztelését végzik képaláírás által „1995”-re datált fotója a feltaláló testvérpárt az egyetlen olyan ötletükkel való foglalatosság közben mutatja, amelyet a Találmányi Hivatal csak második körben utasított el, egy évvel később kivándoroltak New Yorkba, de a próza tanúsága szerint ott is ismeretlenek maradtak, gitározni is csak épp annyira tanultak meg, ami elég az utcazenéléshez.

Egy másik próza a Slájmesszenciát jegyző „Plüsch-díjas morálfetisiszta” történetére koncentrál, aki saját sikerével dacolva elhatárolódott mások által „megfellebbezhetetlen igazság”-ként értékelt állításaitól, és véglegesen eltűnt a nyilvánosság elől. A fotón még e munkája megírása előtt, a természeti közegbe való visszahúzódásban látjuk őt: Mihail Sly eszmélése után fürdőt vesz a város bányatavában, a képaláírás szerint a finnországi Hämeenlinnában. Ruhátlansága mellett elvadult haja és hosszú szakálla is a remetelétre utal, 1985-öt írunk, amikor is ráébred, hogy még van mondandója, csak ezután írja majd meg az említett művet. Átszellemülten, egy jógi nyugalmával ül, elsötétült tekintettel néz előre, tükörképe pedig szinte valamiféle organikus kiemelkedésnek mutatja, elhomályosítva humán karakterét. A történet vége azt sejteti, hogy a híres mű megtagadása után egy hasonló, öntudatlan állapotba tért vissza.

A Varga Tamás fotóján egész alakjában megidézett Ungvárt Aladárról, a Deprimáló józanság szerzőjéről az derül ki, hogy egyetlen fénykép készült róla életében, így feltételeznünk kell, hogy bizony épp ez az, amely hátulról ábrázolja pálladányi kiskertjében. Eszerint arcképe egyáltalán nem maradt fenn az utókornak, és még ettől is meglepőbb, hogy a búcsúlevél formájában mindenkit megátkozó negatív hősnek végül sikerült teljesen felszívódni, holtteste sem került elő soha.

Az ismeretlenség válik hírértékűvé az üres gyárcsarnokban köntösben, kockás zokniban, kutyás mamuszban pózoló Ottyán B Béla esetén is, aki „a 80-as évek második felében működő Látens Hazafiak Ostromorientált Bandériumának alapító, egyben egyetlen tagjaként, az Alpok filozófiai alapú meghódítása közben papírra vetette A Tér elhagyására ma délelőtt kerülhet sor című, fáziskésleltető, összegző művét, amely azóta is pregnáns türelemmel pöffeszkedik a kultúrtörténet alagsorában.” A szarkasztikusan jellemzett ismeretlen mestermű címe paradox feszültséget hordoz magában: a térszerűen adott világ mint kontinuum elhagyása egyetlen, a címbe foglalt időszakban történhetne meg, viszont egy szakadék tátong az írás „most”-ja és a jövőben az olvasással aktualizálódó „most” között, mely csakis megkésve történhet – ez pedig a felkínált lehetőség lehetetlenségét, az esetleges jövőbeni olvasás feleslegességét jelzi.

Jean-François Lyotard még úgy látta: „A posztomodern ember »természete« az adatbank.”[1] De ez a metafora, az internet általános demokratizálódásakor már nem látszik tarthatónak. A puszthumán ágens sebességben megmutatkozó dominanciája egyben a megtestesült én korlátoltságát, az adatokban feloldható jelentéktelenségét is magában hordozza, színre viszi a folyamatos szétszóródást. A töltekezés végtelen lehetősége sietségre kényszerít, hiszen nincs elég időnk erre a végtelenségre, épp ezért az informálódási kényszer egyenes arányban nő a kimerültség mértékével, és a „post-truth” valóság a folytonos kutatással sem elkerülhető bizonytalanságba kényszerít. Nem véletlenül használta Paul Virilio az „információs bomba” kifejezést a jelentések szétrobbanását látva az újabb technológiák gerjesztette folyamatokban. Miután Földünk erőforrásait feléltük, a kozmosz légkörön túli szférái pedig egyelőre áthatolhatatlan űrnek mutatkoznak, az online gyarmatosítás maradt a legegyszerűbb út a sebesség végletes megélésére, ám ennek eredményeként: „Földünk túlságosan kicsi és lakhatatlan lesz, éppen mert minden pillanatban körüljárható. Nem csak anyagi mivoltában lesz sérült a Föld, a környezetszennyezés miatt, hanem olyan bolygóvá válik, ahonnan maga az ember van kirekesztve. Úgy vélem, hogy olyan baleset születésének vagyunk tanúi, amelyhez hasonlót ember eddig még nem látott; olyan katasztrófának, amely minden filozófia végpontja kell, hogy legyen.”[2]

Az egy pontba rögzítettség állapotában integritását fenntartani igyekvő, az én képi és szöveges kiterjesztéseit valamiféle egységbe rendezni akaró – és közben a közösségi média univerzumából töltekező és tartalékait közben kimerítő – individuum önként ajánlja fel figyelmét kisajátításra. Mint azt Horst Bredekamp is megjegyezte, valójában a képek helyettesíthetik, de akár irányíthatják is a fegyveres harcokat, hatalmi célok szerint alakítva mentális folyamatainkat,[3] de fontos megjegyezni, hogy a képek nem önmagukban, hanem mindig a szövegek kontextusában képesek erre, mint azt a Fictures sorozat darabjait elemezve is hangsúlyoztuk.

Mindenesetre úgy tűnik, a mindenkori ellenőrzésbe hallgatólagosan belenyugodva manapság a teljes feloldódás marad az egyetlen stratégia, a tehetetlenséget a szimulákrumokban való szétszóródással ellensúlyozzuk, a képek áradatát az egyes felületeken alternatív narratívák részévé avatjuk, azt a látszatot erősítve, mintha uralni tudnánk a folyamatot, mintha még urai lennénk a ránk utaló nyomoknak, mintha az adatbányászással gazdagabbá válnánk. E metaforákkal terhelt részvétel kényszerű erejének természetszerű velejárója az elidegenedés, a valóság pedig egyre inkább olyannak mutatja magát, amilyennek a célorientáltan készült és terjesztett, egymást igazoló képek és szövegek, de még inkább a mozgóképes felvételek engedik.

Az internethozzáférés látszólag demokratizálta az információáramlást, viszont hamar nyilvánvalóvá vált az ebben rejlő gazdasági lehetőség, hiszen a fotók és a köréjük szőtt narratívák gyakran „a közvetlen tapasztalás mohón vágyott pótlékai”,[4] és azok a

[1] Lyotard, Jean-François, A posztmodern állapot, ford. Bujalos István, Orosz László = Habermas, Jürgen, Lyotard, Jean-François, Rorty, Richard, A posztmodern állapot, szerk. Bujalos István, Bp., Századvég–Gond, 1993, 112.

[2] Monory M. András, Tillmann J. A., Interjú Paul Virilióval = M. M. A., T. J. A., Ezredvégi beszélgetések, Bp., Kijárat, 1998, 367–368.

[3] Bredekamp, Horst, Képaktus, ford. Nagy Edina, Bp., Typotex, 2020, 22.

[4] Sontag, A képvilág, i. m., 228.

legkiszolgáltatottabbak a viselkedési mintázataink alapján hirdetéseket elhelyező algoritmusoknak, az észrevétlenül döntések irányába terelő manipulációs kampányoknak, akik valamifajta hiánytól szenvednek, akik azt érzik, kevés a vesztenivalójuk. Az ő figyelmükért, döntéseikért is képek és szövegek szövedékei versengenek – miközben a pótlékul szolgáló témaspecifikus honlapokon és közösségi médiafelületeken keresztül látszólag csillapítják, valójában éltetik kielégítetlen vágyaikat.

Burai Árpád és Varga Tamás Fictures című sorozatának darabjai a normalitás határait átlépő, bizarr, rejtélyes élethelyzetekbe került karakterek kiteljesedését, felemelkedését, transzcendens és testi kiteljesedését vagy épp hanyatlását állítják elénk, példaszerű esetekként, ennyiben az igazság letéteményeseként fellépő álhírek tiszteletlen örökösei. Lehetőséget teremtenek arra, hogy a képek és szövegek viszonylataiban igazolást keresve elborzadjunk, megbotránkozzunk, rettegjünk, nevessünk, netán azonosulási pontokat találjunk a történetek kétes hitelű antihőseivel, miközben ironikusan szembesítenek a bennünk munkáló reménnyel, hogy mégiscsak hinni szeretnénk egy transzcendens erőben, vagy legalábbis valamiféle biztos tudásban, amely kiutat mutathat ebből az igazságokat tagadó, groteszk világból.

Day One

Build an elegantly modern, responsive website that’s creative, accessible and beautifully presented. A well-designed website can change your conversion and a profit for good.

Curabitur ac nisl molestie, facilisis nibh ac, facilisis ligula. Integer congue malesuada eros congue varius. Sed malesuada dolor eget velit euismod pretium. Etiam porttitor finibus pretium. Nam suscipit vel ligula at dharetra.

Fusce aliquam tincidunt hendrerit. Nunc tincidunt id velit sit amet vestibulum. In venenatis tempus odio ut dictum. Curabitur ac nisl molestie, facilisis nibh ac, facilisis ligula. Integer congue malesuada eros congue varius. Sed malesuada dolor eget velit euismod pretium. Etiam porttitor finibus pretium. Nam suscipit vel ligula at dharetra.

zen garden

Day Two

Build an elegantly modern, responsive website that’s creative, accessible and beautifully presented. A well-designed website can change your conversion and a profit for good.

Curabitur ac nisl molestie, facilisis nibh ac, facilisis ligula. Integer congue malesuada eros congue varius. Sed malesuada dolor eget velit euismod pretium. Etiam porttitor finibus pretium. Nam suscipit vel ligula at dharetra.

Fusce aliquam tincidunt hendrerit. Nunc tincidunt id velit sit amet vestibulum. In venenatis tempus odio ut dictum. Curabitur ac nisl molestie, facilisis nibh ac, facilisis ligula. Integer congue malesuada eros congue varius. Sed malesuada dolor eget velit euismod pretium. Etiam porttitor finibus pretium. Nam suscipit vel ligula at dharetra.

metamorphosis
transition
mountain
silhouette

Day Finale

Build an elegantly modern, responsive website that’s creative, accessible and beautifully presented. A well-designed website can change your conversion and a profit for good.

Curabitur ac nisl molestie, facilisis nibh ac, facilisis ligula. Integer congue malesuada eros congue varius. Sed malesuada dolor eget velit euismod pretium. Etiam porttitor finibus pretium. Nam suscipit vel ligula at dharetra.

Fusce aliquam tincidunt hendrerit. Nunc tincidunt id velit sit amet vestibulum. In venenatis tempus odio ut dictum. Curabitur ac nisl molestie, facilisis nibh ac, facilisis ligula. Integer congue malesuada eros congue varius. Sed malesuada dolor eget velit euismod pretium. Etiam porttitor finibus pretium. Nam suscipit vel ligula at dharetra.

metamorphosis
transition
mountain
silhouette
mountain stream
green pond
zen garden
coastal

18 836 hozzászólás

 1. הנערה המושלמת ביותר מחכה במקום הגבוה ביותר היא מעניקה
  את האפשרות הטובה ביותר של נשים מדהימות- נשים שיודעות ומקצועניות בכל תחומי הגברים ויודעות
  איך לענג גבר מכל הבחינות.
  זו יכולה להיות ישיבה של אחד על אחת או הרבה מעבר לכך, מסתמן כי 2021 כמעט צועדת ל2022 והיא מביאה את הדבר הבא-
  בילויים לוהטים עם נערת ליווי בראשון
  לציון שיודעת ויכולה להכיל כל אדם שמחפש להעביר שעה או אפילו יום שלם
  עם מישהי מדהימה שאוהבת את החיים, אוהבת לבלות אבל גם אוהבת
  לעשות עיסוי ארוטי מושלם, עיסוי שמנים או כל
  מה שתבחרו בצורה המושלמת ביותר.

  בתי מלון או דיקות דיסקרטיות בראשון לציון.
  בתי מלון לפי שעות הפך ל”טרנד” החדש, לרוב נמצא בקומה אחת חדרים להשכרה, בקומה שנייה סוויטות
  עם ג’קוזי לפי שעות או מיני ספא ובקומה האחרונה פנטהאוז יוקרתי למסיבת
  רווקים, מסיבת רווקות, מסיבת יום הולדת, מסיבה
  פרטית. הצטרפו לתופעה שסחפה אחריה אלפי
  אנשים ומביאה כמה שעות של שקט ללקוחות מרוצים מסביב לשעון.

  השירות מיועד ללקוחות מכל רחבי הארץ.
  מרבית נערות הליווי שיגיעו
  לירושלים הן בחורות שעובדות בתל
  אביב ובמרכז הארץ.

 2. [url=http://cialisdrugpharmacy.quest/]generic cialis singapore[/url] [url=http://onlinecialis10mgtab.monster/]canada cialis online[/url] [url=http://metformin.business/]metformin buy online[/url] [url=http://seroquel.cfd/]seroquel for ocd[/url] [url=http://onlineviagraforsaleonline.monster/]online viagra tablet canada[/url] [url=http://finasteride.sbs/]ordering propecia without prescription[/url]

 3. [url=https://celexa.agency/]citalopram drug[/url] [url=https://propecia.business/]propecia tablets for sale[/url] [url=https://allopurinola.online/]allopurinol 300 mg brand name[/url] [url=https://prednisone.ink/]prednisone 10 mg tablet cost[/url] [url=https://cytotec.business/]misoprostol online[/url] [url=https://genericcialis40mgwithoutprescription.monster/]discount tadalafil[/url]

 4. [url=https://bestcialismedicationforsaleonline.monster/]cheapest generic cialis[/url] [url=https://onlinecialisdrugwithnorx.monster/]online pharmacy in canada cialis[/url]

 5. [url=https://prozac.business/]prozac price nz[/url] [url=https://orderviagratabletprescription.monster/]uk viagra[/url] [url=https://onlinecialismedicationwithoutprescription.monster/]cialis 5mg[/url] [url=https://onlineviagra100mgprice.monster/]sildenafil 20 mg cost[/url] [url=https://onlinecialis10mgtablet.quest/]cialis cost[/url]

 6. [url=https://bestcialismedicationforsaleonline.monster/]5mg cialis[/url] [url=https://doxycycline.download/]doxycycline online[/url] [url=https://cheapcialis5mgpills.monster/]cialis order usa[/url] [url=https://cheapviagra150mgpill.monster/]best online pharmacy uk viagra[/url] [url=https://ordercialis10noprescription.monster/]best buy cialis[/url] [url=https://cialis5mgpills.quest/]tadalafil 5 mg tablet price[/url] [url=https://viagra200tablets.quest/]canadian pharmacy viagra mastercard[/url]

 7. [url=http://biaxin.cfd/]biaxin coupon[/url] [url=http://lisinoprilxtab.com/]buying lisinopril in mexico[/url] [url=http://synthroid.life/]synthroid capsules[/url]

 8. [url=https://bestcialismedicationforsaleonline.monster/]cialis 20 mg canada pharmacy[/url] [url=https://orderpropecia.online/]propecia tablets for sale[/url] [url=https://albendazole.company/]albendazole generic cost[/url]

 9. [url=https://buyviagra200tablets.quest/]where can i buy viagra[/url] [url=https://orderviagratabletprescription.monster/]over the counter viagra 2018[/url] [url=https://propecia.business/]buy propecia 1mg uk[/url] [url=https://genericcialis40withoutrx.quest/]tadalafil tablets 20 mg buy[/url] [url=https://albendazole.email/]albenza canada over the counter[/url] [url=https://onlineviagra100mgprice.monster/]pfizer viagra for sale[/url]

 10. [url=http://cialis5mgpills.quest/]how to get cialis prescription in canada[/url] [url=http://buyviagratabletswithnorx.quest/]uk viagra[/url] [url=http://onlinecialis10mgtab.monster/]cialis canadian pharmacy online[/url] [url=http://propranolol.sbs/]propanolol[/url]

 11. [url=https://cytotec.sbs/]cytotec[/url] [url=https://buybestviagratabletsonline.quest/]buy generic viagra online canada[/url] [url=https://cheapviagra50mgtablet.quest/]female viagra where to buy[/url] [url=https://cialispillforsale.monster/]cialas[/url] [url=https://bestcialistabletswithnoprescription.monster/]daily generic cialis[/url] [url=https://azithromycin.tech/]cost of zithromax 500 mg[/url] [url=https://viagracheappillonlinedrugstore.monster/]female viagra online[/url] [url=https://colchicine.company/]colchicine canada over the counter[/url]

 12. [url=https://cheapviagra200mgprice.quest/]price of sildenafil in india[/url] [url=https://pharmacyonline.sbs/]online pharmacy cialis[/url] [url=https://onlineviagratabletswithoutprescription.quest/]sildenafil cheap pills[/url] [url=https://bestviagra50price.quest/]canadian prices for sildenafil[/url] [url=https://tretinoincream.online/]how to get tretinoin cream[/url] [url=https://orderviagra100tab.monster/]viagra cost mexico[/url] [url=https://orderviagra150mgnorx.monster/]order sildenafil 100mg[/url] [url=https://genericcialis5mgwithoutrx.monster/]where to buy generic cialis safely[/url]

 13. [url=http://anafranil.cfd/]anafranil online india[/url] [url=http://cytotec.sbs/]misoprostol over the counter canada[/url] [url=http://orderamoxicillin.online/]augmentin generic brand[/url] [url=http://buyviagramedstore.monster/]brand viagra no prescription[/url] [url=http://stromectol.sbs/]ivermectin virus[/url]

 14. [url=https://tetracycline.run/]buy tetracycline online uk[/url] [url=https://ampicillin.agency/]ampicillin generic[/url] [url=https://colchicine.company/]colchicine 0.6 mg tablets[/url] [url=https://bestcialispillswithoutprescription.monster/]tadalafil 40mg[/url] [url=https://accutane.africa/]where can you get accutane online no rx[/url] [url=https://genericviagratabwithnoprescription.quest/]viagra pills for sale uk[/url] [url=https://bestviagra100mglowcost.quest/]generic viagra from canada[/url] [url=https://furosemide.agency/]furosemide 40[/url]

 15. [url=https://buycialis5mgwithoutprescription.quest/]cialis 5mg online australia[/url] [url=https://ventolin.run/]can you buy albuterol over the counter[/url] [url=https://cheapviagrapillprescription.quest/]sildenafil cream[/url]

 16. [url=http://genericcialis20online.quest/]cialis 5mg over the counter[/url] [url=http://buycialis40mgtablets.monster/]buy generic cialis from india[/url] [url=http://viagraftabs.quest/]how can i get sildenafil prescription online[/url] [url=http://cheapviagrapillswithnoprescription.quest/]where can i get female viagra pills[/url] [url=http://bestcialis10norx.monster/]canadian cialis pills[/url]

 17. [url=https://genericcialis20lowcost.quest/]buy cialis online in india[/url] [url=https://zoloft.media/]zoloft drug[/url] [url=https://bestcialistabletbuy.quest/]genuine cialis tablets[/url] [url=https://lasix.hair/]lasix 80 mg tablet[/url] [url=https://onlinedrugstore.email/]www canadianonlinepharmacy[/url]

 18. [url=http://genericcialismedicinewithnoprescription.quest/]canadian online pharmacy tadalafil[/url] [url=http://modafinil.trade/]modafinil 1mg[/url] [url=http://cheapcialistabletsorder.monster/]discount cialis generic[/url] [url=http://cialisonlinepillpharmacy.monster/]over the counter cialis canada[/url] [url=http://onlineviagrapillwithnorx.monster/]buy viagra online in australia[/url] [url=http://genericviagratabletbuy.monster/]where to purchase sildenafil[/url] [url=http://modafinil.ink/]provigil[/url] [url=http://cheapcialis20mgpills.quest/]tadalafil 20 mg soft tabs[/url]

 19. [url=http://amoxicillin.moscow/]augmentin 875 mg[/url] [url=http://buyingviagratabs.quest/]viagra for sale in uk cheap[/url] [url=http://clomidtab.online/]clomid in australia[/url] [url=http://bestcialistabletbuy.quest/]cialis online fast delivery[/url] [url=http://bestcialis5mgonline.monster/]buy tadalafil no prescription[/url] [url=http://tretinoin.business/]retin a 1 from mexico[/url] [url=http://ordercialis40mgwithnoprescription.monster/]prescription cost for cialis[/url]

 20. [url=http://cheapcialis20withoutprescription.quest/]tadalafil pills for sale[/url] [url=http://accutane.ink/]buy accutane australia[/url] [url=http://finasteride.click/]generic propecia tablets[/url] [url=http://pharmacyonline.agency/]india pharmacy mail order[/url]

 21. [url=http://viagra150prescription.monster/]pharmacy rx viagra[/url] [url=http://cialisbestmedicinedrugstore.monster/]tadalafil 20mg cost[/url] [url=http://tetracycline.best/]terramycin pills for sale[/url] [url=http://baclofen.boutique/]baclofen tabs[/url] [url=http://lasix.network/]furosemide uk buy[/url] [url=http://bestcialistabletsforsaleonline.monster/]tadalafil medicine online[/url] [url=http://buyviagra200withoutprescription.monster/]generic viagra online purchase[/url]

 22. [url=http://orderviagra150mgnorx.quest/]price of viagra 2018[/url] [url=http://modafinil.download/]buy modafinil pills online[/url] [url=http://buyingcheapcialisonline.quest/]generic tadalafil cost[/url] [url=http://accutane.xyz/]accutane online prescription cost[/url] [url=http://hydroxychloroquine.moscow/]hydroxychloroquine name brand[/url] [url=http://bestviagratabletrx.monster/]buy sildenafil generic[/url] [url=http://ordercialismedicinewithnoprescription.monster/]where to buy cialis online safely[/url] [url=http://viagrawpill.online/]viagra tablet 25 mg price in india[/url]

 23. [url=http://onlineviagra150mgpills.quest/]cialis for women[/url] [url=http://lasix.moscow/]lasix 30 mg tablets[/url] [url=http://zoloft.lol/]zoloft 20 mg[/url] [url=http://tadalafiltab.online/]cheap cialis online canadian pharmacy[/url] [url=http://cialismedicinenorx.quest/]cialis gel online uk[/url]

 24. [url=https://cialispillswithoutrx.monster/]cialis canada buy online[/url] [url=https://pharmacyonline.email/]online canadian pharmacy coupon[/url] [url=https://prozac.makeup/]80 mg fluoxetine daily[/url] [url=https://gabapentin.company/]neurontin 200[/url] [url=https://clomid.party/]buy clomid without a prescription[/url] [url=https://viagratab.online/]how to buy viagra online in canada[/url] [url=https://buycialis40tablet.quest/]cialis daily cost[/url]

 25. [url=http://buyneurontin.monster/]gabapentin 50 mg tablets[/url] [url=http://chloroquine.store/]aralen phosphate[/url] [url=http://buybaclofen.life/]baclofen brand name in india[/url] [url=http://buycanadianpharmacy.life/]pharmacy online shopping usa[/url] [url=http://sildalistab.online/]sildalis cheap[/url] [url=http://paxil.best/]paxil purchase online[/url]

 26. [url=http://buybupropion.monster/]online no prescription wellbutrin[/url] [url=http://fluoxetine.run/]fluoxetine 7.5mg[/url] [url=http://lexapro.company/]lexapro.com[/url] [url=http://buylisinopril.life/]lisinopril 30 mg[/url] [url=http://nolvadex.sbs/]tamoxifen price india[/url]

 27. [url=http://atenololtab.online/]6.25 mg atenolol[/url] [url=http://silagra.icu/]silagra tablets india[/url] [url=http://hydroxychloroquine.wtf/]plaquenil cost canada[/url]

 28. [url=https://celecoxib.cfd/]celebrex capsules[/url] [url=https://bactrim.life/]bactrim 800 mg[/url] [url=https://albenza.run/]buy albenza[/url] [url=https://buydrugstore.quest/]online pharmacy birth control pills[/url] [url=https://fildena.icu/]fildena india[/url] [url=https://sildalistab.online/]buy sildalis[/url] [url=https://prozac.network/]fluoxetine tablets[/url] [url=https://baclofen.life/]baclofen buy online canada[/url]

 29. דפי זהב יסייע לך בבחירת עיסוי
  תאילנדי, עם חוות דעת גולשים, מחירון, פורום
  מומחה ועוד! רונן רוזנבלט ניר – מומחה לטיפול ברפואה סינית.
  אתה יודע שאתה עומד לבלות את הערב עם מישהי שאתה נמשך אליה ואפילו להגשים פנטזיה שכבר מזמן חלמת עליה.
  תוכלו להזין עיסוי לגברים, נשים ואפילו
  להתפנק כזוג עם שני מעסים או מעסות.
  כאן בפורטל הבית שלנו לא תהיינה
  לכם הפתעות, כאן תוכלו לבחור דירות דיסקרטיות בגבעתיים שיודעות לעשות את העבודה וזו עוד מילה עדינה.
  דירות נופש למשפחות, זוגות ומטיילים
  במרחק הליכה מהכנרת. דירות דיסקרטיות בדרום יש
  למכביר, השאלה היא איך אתם שמים את
  היד על זו הנכונה מכולן?
  עמוד הבית / דירות דיסקרטיות בראשון לציון.

  נערות ליווי בראשון לציון הוא שירות ליווי לעיסוי בשבילך על מנת לתת לראשך וגופך
  קצת רוגע ושלווה והנאה עד שכרון חושים.
  היי מאמוש שמי עדן, מחכה לפנק אותך בעיסוי אירוטי מפנק מאוד בדירתי הפרטית בראשון לציון!
  ישנן כמה הוראות זהב, לפני עיסוי מפנק בבית שמש ועוד
  סוגי עיסוי נוספים אשר מעסים רבים מציעים ללקוחותיהם.
  כדאי מאוד שלא להיצמד למונחים של יוקרה/טרנדים, אלא פשוט לבחור בעיסוי מפנק בקרית שמונה/נהריה המתאים לכם ביותר בהתאם לצורך הגופני
  והרגשי שלכם.

 30. [url=http://albenza.run/]albendazole price canada[/url] [url=http://augmentin.works/]medicine augmentin 625[/url] [url=http://clonidine.icu/]clonidine hcl[/url] [url=http://buyneurontin.monster/]neurontin 100 mg cap[/url] [url=http://motilium.best/]buy motilium online australia[/url] [url=http://bactrim.life/]bactrim cream price[/url]

 31. צעירה סקסית תגרום לך להרגיש
  כמו בן אצולה. הדוגמנית הכי נדירה תגרום
  לך להרגיש כמו בן אצולה. הדוגמנית הכי נדירה מחכה שתתקשר אליה.
  כדי ליצור משלך דירות דיסקרטיות בהרצליה הבחורה הכי מחשמלת בעיר
  הגיע לפינוק הדדי בוא לביתה הפרטי לחוויה מטריפת חושים
  אישה סקסית מחכה בציפייה שתגיע אליה רוצה לפנק
  אותך בעיסוי מלא בפינוקים אשקלון רח’ אקסודוס… עיסוי בנתניה/השרון
  יכול להינתן לכם על ידי מעסה
  גבר או מעסה אישה. רוצים ליהנות מאתרי ספא איכותיים
  ומומלצים על ידי הציבור שכבר
  ביקר בהם? תוכלו ליהנות מעיסוי קלאסי, עיסוי
  משולב, טיפול מניקור או פדיקור, טיפולי פנים
  ויופי ועוד מגוון רחב של טיפולים
  לטיפוח הגוף והנפש. שפת הגוף שלה משדר תשוקה ויכול להדליק כל גבר.
  עיסויים בראש העין משפרים באופן
  ניכר, את כל מערכות הגוף וכן, הם מרגיעים
  את מערכת העצבים, מה שיגרום להפחתת המתחים.
  אם אתה מחפש דירות דיסקרטיות באזור שקט לפגישה
  של חצי שעה – שעה אצלנו תמצא מבחר דירות בכל רחבי הארץ – פשוט תבחר את הקטגוריה
  שמתאימה לך באתר ותהנה. למסעדה תפריט מיוחד המשלב מנות מגוונות וייחודיות, בזכות שילוב בין מבחר עשיר של בשרים
  מעולים ובישול בבירה. זה לא חדש, נערות
  ליוו ירושלים מגיעות אל כל מיני אנשים והמכלול הירושלמי כולל היצע של גברים דתיים,
  תיירים, דיירי המקום ועוד אוכלוסיות מגוונות כאלה ואחרות.

 32. [url=https://zithromax.best/#]can you buy zithromax over the counter in mexico[/url] purchase zithromax online

 33. [url=http://clopidogrel.life/]generic clopidogrel 75 mg[/url] [url=http://acyclovir.life/]zovirax tablets price uk[/url] [url=http://fluconazole.life/]diflucan online buy[/url] [url=http://lexapro.company/]generic price of lexapro[/url] [url=http://buyampicillin.monster/]ampicillin tablets 500mg[/url]

 34. [url=http://buyneurontin.monster/]gabapentin 400[/url] [url=http://buyanafranil.life/]anafranil 5mg[/url] [url=http://buyseroquel.life/]seroquel hair loss[/url] [url=http://duloxetine.site/]cymbalta 30 mg price[/url]

 35. אל תרגישו לא נעים, אנשים רבים מגיעים
  לבילוי עיסוי אירוטי בדירות דיסקרטיות
  בבאר שבע. אין צורך לעשות הזמנה מראש, פשוט מגיעים
  על בסיס מקום פנוי. הצורך באהבה הוא צורך אנושי ולכולם מגיע ליהנות.

  כמובן, שב-SODI.co.il תוכלו למצוא את כל הפרטים ליצירת קשר עם אותם מתחמי החדרים, כך שבמידת הצורך
  והרצון, יהיה באפשרותכם להתקשר או לשלוח
  מייל למקום ולברר את כל הפרטים הרלוונטיים בטרם ההגעה.
  סיבה ראשונה – בילוי עם נערות ליווי בנתניה הוא חוויה משחררת אשר כל הגברים
  צריכים מידי פעם. המשתתפים במשחק התפקידים
  לא צריכים להיות שולטים במצב.

  אלו הם הדברים הבסיסיים ביותר
  שאתם צריכים בשביל בילוי
  זוגי סוכר. חללי עבודה משותפים בבאר
  שבע הם אחד מהטרנדים הכי חזקים בשוק התעסוקה בשנים
  האחרונות. ביקור במקום לפני הטיפול: אם אתם רוצים
  להיות בטוחים במאה אחוז בתמצאו
  מקום שעושה עיסוי ארוטי בנתניה שעונה על הדרישות
  שלכם, אנו ממליצים להתחיל בשיחת טלפון ולשאול
  על טיפולי העיסוי, על ההסמכות של המטפלים ומה הם בעצם מציעים.
  חשוב לקחת בחשבון שלפעמים צריך לנסוע קצת בכדי ליהנות משירותי השכרת חדרים לפי שעה שעונים על אותן הדרישות בצורה הטובה ביותר האפשרית.
  סוויטות לפי שעה בחיפה אף מציעות פינוקים נוספים כמו ג’קוזי פרטי בחדר, סאונה או ג’קוזי ספא.

 36. אנשים שנהנים מעיסוי שוודי מדווחים שהם מרגישים מלאי אנרגיה לאחר עיסוי
  במרכז ואף מצליחים לישון טוב
  יותר בלילה. יש לכם מספר שעות קצר במיוחד לבילוי עם בן או בת הזוג שלכם, או שאתם
  מחפשים מסיבת רווקים אינטימית במיוחד, האם חשבתם
  לשכור למספר שעות דירות דיסקרטיות
  בבית שמש או ללכת לראות דירות דיסקרטיות במרכז?
  לא משנה אם מדובר בסיום של מסיבת רווקים מטורפת או בתחילתו של ערב חול פשוט, עיסוי אירוטי בכפר סבא הוא
  הדבר שיהפוך אותו מעוד ערב לערב שייחרט בזיכרונך לנצח.
  אתם לא צריכים לצאת מהבית או
  לקום מהכורסא כדי להזמין עיסוי אירוטי.
  עיסוי אירוטי בהרצליה לגברים וזוגות, כל הפינוקים האינטימיים שתמיד חלמתם
  אליהם מחכים לכם באתר! באתר תמצאו גם שירותי נערות ליווי לפגישות עסקים וכך תוכלו לדעת שלא תישארו לבד אפילו
  רגע אחד. ישנן מדינות רבות שבהן הנערות מדברות
  אך ורק את השפה המקומית וזה יוצר בעיה בעיקר
  כאשר מציעים שירותים לתיירים מחו”ל ולאנשי עסקים מחו”ל.
  במדינות רבות ניתן למצוא אך ורק
  נערות ליווי מקומיות בעלות מאפיינים
  זהים. אנשי עסקים רבים נעזרים בשירותיהן, והם אשר
  מרבים בנסיעות לחו”ל ומבקרים במדינות שונות הם הראשונים להעיד על הרמה הגבוהה של הנערות בארץ.

 37. האם מעטפת – מומחים ומטפלים בבית אחד פתוח
  בשישי-שבת? האם מעטפת – מומחים ומטפלים בבית אחד
  פתוח 24 שעות ביממה? כן. מתחם
  העבודה מעטפת – מומחים ומטפלים
  בבית אחד פתוח 24 שעות ביממה. האם ישנן
  מסעדות בסביבה של מעטפת – מומחים ומטפלים בבית אחד?
  עיסוי בבת ים עד הבית כולל מגע נעים ומיומן של מעסים מקצועיים, שהיה שקטה בסביבה
  רגועה ונעימה, והגעה למצב של מנוחה מלאה, שלא מתאפשרת לכם בדרך
  כלל. עיסוי חזק או עדין או משולב, על פי
  העדפת הלקוח. מתמחה בעיסוי מקצועי ספורטיבי, שוודי קלאסי, עיסוי משולב, איורוודה ופילינג.

  עם זאת, תוכלו לשבור את השגרה המוכרת
  והידועה מראש עם עיסוי ברמת-גן!
  שירות עיסוי עד הבית בבת ים מאפשר
  לכם לקבל את כל היתרונות (העצומים)
  של העיסוי על הגוף והנפש, אבל במסגרת נוחה
  ורגועה של הבית. המגע המיומן של המעסים שלנו, אשר מגיעים לבצע עבורכם עיסוי בבת ים עד הבית, מאפשר לגוף שלכם להירגע
  ולנוח. המעסים מגיעים עד לבית שלכם,
  בשעה המתאימה לכם, פותחים
  את מיטת הטיפולים, מדליקים נר ריחני, מוציאים מהתיק שמנים ארומטיים, או אבנים חמות, או כל אביזר אחר
  שמתאים לסוג העיסוי שהזמנתם. אז למה חשוב שתזמינו עיסוי עד הבית?
  כשאתם מתעניינים לגבי עיסוי בתל אביב,
  דעו כי פתוחות בפניכם שתי אפשרויות עיקריות: עיסוי בבת ים המתבצע בבית הפרטי שלכם או עיסוי בבת ים המתבצע
  בקליניקה פרטית.

 38. בקליניקה פרטית בהרצליה יש לכם
  אפשרות להתנתק מהסביבה המוכרת לכם, תוך שאתם זוכים לעיסוי המתבצע בחלל נעים, מבושם ומאד מרגיע.
  בקליניקה פרטית או בבית הפרטי – היכן מומלץ העיסוי בבאר שבע ?
  עיסוי קלאסי ברמת הגולן – העיסוי הקלאסי המוכר והאהוב שרוב הגברים בוחרים בו, הן מבחינת חוסר ידיעה והכרה בעיסויים אחרים והן מבחינת הצורך שלכם
  בעיסוי מפנק, לכיף בלבד. פיק אפ
  הוא לוח טרמפים שמאפשר לכם לפרסם נסיעות ולהצטרף לנסיעות שמשתמשים אחרים פרסמו על בסיס חברים משותפים בפייסבוק.
  לשם כך, יש לבצע גיבוי למידע המצוי במחשבים באופן יומי,
  על בסיס קבוע, כדי שלא נאבד מידע חשוב.
  יש כאלה שיעדיפו ספא מפנק באשקלון על בסיס שמנים
  אורטופדיים ועיסוי לכל הגוף בלבד, לעומת אחרים שיתעניינו במופע חשפניות באשקלון או בביקור של קוקסינליות באשקלון שיגיעו לביתך.
  העיסוי המקצועי בנתניה/השרון
  תפס מקום רב בתחום הרפואה המשלימה וידוע כבר לאורך דורות רבים כשיטת טיפול יעילה
  גם עבור ספורטאים וגם עבור אנשים אחרים.
  עיסוי עד הבית הפך בשנים האחרונות לאופציה המועדפת על קהלי לקוחות רבים.

  ייצוג לקוחות פרטיים ועסקיים.

  בוטיקו הוקמה במטרה לחשוף את הייחודיות והחדשנות שהדרום
  טומן בחובו, ולהציגו באור שונה ומיוחד מכפי שהוא נתפס עד היום.
  אנו בבוטיקו רואים את הפוטנציאל העצום הגלום בתיירות בדרום, אותו נשמח לחשוף
  בפניכם ולקרב אתכם לנפלאותיו.

 39. היות ואין ספק לגבי היתרונות
  של בילוי עם נערות ליווי, הסוגיה המרכזית מבחינת הלקוחות היא היכן לקיים את המפגש.
  ואז קיבלתי פרטים על תחום
  הליווי דרך חברה ומכיוון שאני דיי משוחררת
  באופיי ואין לי בעיה עם הגוף שלי,
  החלטתי שזה המסלול בשבילי, לא לעבוד קשה מדי ולהרוויח משכורת
  גבוהה. תוכלו לשריין דירות דיסקרטיות ברחוב בלפור, יוספטל או דרך בן גוריון
  ולהזמין עיסוי אירוטי למקומות מפנקים
  ואינטימיים. בין הלקוחות של דירות דיסקרטיות בחדרה ניתן גם למצוא זוגות נשואים המגיעים לבילוי משותף.
  כיום עומדות בפניך מספר אפשרויות לבילוי לילי סוער
  עם נערת ליווי פרטית כאשר דירות
  דיסקרטיות בטבריה הן ללא ספק האפשרות האידיאלית.
  אם בא לך אחלה ערב, מפנק ומענג עם
  בחורה צעירה ויפה שיועדת גם איך לעשות את זה ויש לה הרבה יותר מכוונות טובות- שירותי ליווי בתל אביב מיועדים לך.
  שירותי ליווי בתל אביב- שירותי מין מקצועיים לגברים שיש להם סטנדרטים גבוהים!
  תל אביב- מה אין בה? אין צורך לצאת
  מהבית בכלל, בטח שלא להשקיע זמן
  ומאמץ בלמצוא חן בשביל לקבל בסוף
  זיון. חדרים להשכרה לפי שעה יכולים לאפשר
  להרבה זוגות להשקיע בזוגיות ולא לוותר על האינטימיות ועל התשוקה האישית
  שלהם.

 40. [url=https://pharmacywithoutprescription.life/#]canadian prescription pharmacy[/url] pharmacy online 365 discount code

 41. עיסוי בבאר שבע המתמקד בניקוז
  לימפתי מתאים בעיקר לאנשים הסובלים מלימפדימה, פיברומיאלגיה, נפיחויות באזורים שונים בגוף, עייפות ונדודי שינה,
  בעיות עור, לחץ, קשיי עיכול, דלקת פרקים ראומטית ומיגרנות.
  שכירת חדרים לפי שעה בבאר שבע ללילה יכולה להיות פתרון מעולה שיאפשר לנו להשקיע בזוגיות
  שלנו. מדוע אנשים מזמינים חדרים
  לזמן כל כך קצר? כל מה שצריך כדי להכין קינוחים ומאפים נפלאים נמצא אצלנו באתר!
  באתר תוכלו למצוא דירות דיסקרטיות בצפון, במרכז, בדרום
  ובאיזור ירושלים וכמובן גם לחסוך בהוצאות.
  כאשר, מומלץ לוודא שמדובר
  באתר אמין, אשר מקפיד לעדכן את המידע בכל
  תקופת זמן קצרה. מסאז’ אירוטי לוהט שמאפשר גם לכם לבחור עם מי להעביר את הערב.
  כמובן שגם אפשר להזמין דרך האתר עיסוי אירוטי עד הבית, לפינוק עצמאי או עם בני זוג.
  האתר מספק שירות חיפוש נוח וזריז של טיסות לארצות אירופה.
  סקיי-אאוטלט – שירות מתקדם לחיפוש טיסות זולות.

  לקוח יכול במהירות ובנוחות לקבל
  נתונים על טיסות הזולות ביותר מחברות התעופה לואו קוסט.

 42. כמובן שגם אפשר להזמין דרך האתר עיסוי אירוטי עד הבית, לפינוק עצמאי
  או עם בני זוג. אפשר להיכנס לאתר ולראות תמונות של דירות דיסקרטיות בחולון,
  לבחור מקום מאובזר ומרוהט ולהגיע
  לבד או עם בני זוג. והכי חשוב, בחרו רק מקום
  מקצועי שיטפל בכם. כאן ועכשיו כל
  הצרכים שאתם צריכים, ריכוז דרישות, תמונות
  אמיתיות , מידע מאומת והכי חשוב?
  ראשית, דעו כי עיסוי בקרית שמונה עולה הרבה פחות
  ממה שאתם מדמיינים. עיסוי משחרר מפרטי בבת ים.
  ניווט ב-waze. עיסוי מפנק ומרגיע בבת
  ים. לא רק אתם הייתם חולמים לקבל עיסוי
  שכזה כמתנה, אלא גם היקרים לכם !
  מי מספקת עיסוי אירוטי בראשון לציון?
  מסאז’ עד הבית מתרחש בכל רחבי העיר נס ציונה וגם
  עיסוי בראשון לציון ועיסוי ברחובות, במטרה להביא את השירות אל כמה שיותר
  צרכנים. בדיוק כפי שאפשר לשכב
  על החוף וליהנות, כך גם אפשר ליהנות משירות מסאז’ אירוטי בתל אביב, וגם אחרי שוטטות באזורים הפופולריים
  של העיר – שדרות רוטשילד, דיזינגוף, נווה צדק וכו’ –
  אפשר לעבור עיסוי אירוטי בתל אביב.
  תל אביב היא עיר של ריגושים מכל הסוגים, כולל מסאג’
  אירוטי בתל אביב.

 43. לא ניתן לקבוע מראש כמה עולה עיסוי בראש העין, זאת מאחר וכל עיסוי בראש העין מבוסס על טכניקה אחרת ואורכו משתנה.
  לא ניתן לקבוע מראש כמה עולה עיסוי בנתניה,
  זאת מאחר וכל עיסוי בנתניה מבוסס על טכניקה אחרת ואורכו משתנה.
  אם אתם מחפשים עיסוי מפנק במרכז
  או עיסוי מפנק בראש העין ללא ספק
  זה העיסוי בשבילכם. ישנם אנשים שמקבלים
  עיסויים למטרות פינוק וכייף
  בביתם ולפעמים מגיעים לדירה דיסקרטית בפתח-תקוה אך גם ישנם אנשים המבקשים לעבור עיסוי במרכז בעקבות כאב מסוים.
  התייעצות עם אנשי מקצוע: אם יש יצא לכם להסתייע בעבר באנשי מקצוע מתחומים מקבילים באזור,
  כמו למשל רפלקסולוגים, מעסים רפואיים ומטפלים אלטרנטיביים בשיטות שונות, תוכלו
  בהחלט לשאול אותם לגבי עיסוי ארוטי בראש העין ואם הם אכן מכירים
  מקום כזה, סביר להניח שזה יהיה מקום מקצועי שייתן לכם שירות טוב.
  מרגיע את הגוף: אם גם אתם כמו ישראלים רבים החיים באזור,
  מרגישים שהמתח ושגרת היומיום עולים על גדותיהם, עיסוי ארוטי בראש העין זה משהו שבהחלט יעזור להביא
  להקלה ולשחרור השרירים שנתפסו.

 44. can i get generic pregabalin without dr prescription [url=https://pregabalin.space/]buy pregabalin 150 mg without prescription[/url] buy lyrica 150 mg for sale

 45. [url=https://pharmacywithoutprescription.life/#]canadian pharmacy discount coupon[/url] canadian pharmacy no prescription

 46. אנשים שנהנים מעיסוי שוודי מדווחים שהם מרגישים
  מלאי אנרגיה לאחר עיסוי במרכז ואף מצליחים לישון טוב יותר בלילה.

  יש לכם מספר שעות קצר במיוחד לבילוי
  עם בן או בת הזוג שלכם, או שאתם מחפשים מסיבת רווקים אינטימית במיוחד,
  האם חשבתם לשכור למספר שעות דירות דיסקרטיות בבית
  שמש או ללכת לראות דירות דיסקרטיות במרכז?
  לא משנה אם מדובר בסיום של מסיבת רווקים מטורפת או בתחילתו של ערב חול פשוט, עיסוי אירוטי
  בכפר סבא הוא הדבר שיהפוך אותו מעוד ערב לערב שייחרט בזיכרונך לנצח.
  אתם לא צריכים לצאת מהבית או לקום מהכורסא כדי להזמין עיסוי אירוטי.
  עיסוי אירוטי בהרצליה לגברים וזוגות,
  כל הפינוקים האינטימיים שתמיד חלמתם אליהם מחכים לכם באתר!
  באתר תמצאו גם שירותי נערות ליווי לפגישות עסקים וכך תוכלו לדעת שלא תישארו
  לבד אפילו רגע אחד. ישנן מדינות רבות שבהן
  הנערות מדברות אך ורק את השפה המקומית וזה יוצר בעיה בעיקר כאשר
  מציעים שירותים לתיירים מחו”ל ולאנשי עסקים מחו”ל.
  במדינות רבות ניתן למצוא אך ורק נערות
  ליווי מקומיות בעלות מאפיינים זהים.
  אנשי עסקים רבים נעזרים בשירותיהן, והם אשר מרבים בנסיעות לחו”ל ומבקרים במדינות שונות הם הראשונים להעיד על הרמה הגבוהה של הנערות בארץ.

 47. כמו כן, בראשון לציון יש דיי מבחר גדול לחדרים פנויים ושל בתי מלון.
  הספא הפועל במקום הנו מבין המקצועיים ביותר
  באזור, המציע למבקרים מבחר חבילות ספא משולבות הכוללות שפע פינוקים ותענוגות ספא
  שלא תשכחו. דרך מומלצת במיוחד ליהנות
  מהחוויה המרתקת ששמה עיסוי טנטרי
  היא לעבור אותה בזוג, בפרט במסגרת יום ספא זוגי שכולו פינוקים
  לפני העיסוי ואחריו. בכל פעם הם חושבים שהם מקבלים פינוקים מהחברה תמורת
  בזבוז זמן היקר. הם יכולים להזמין עיסוי אירוטי באשקלון בבית פרטי, בבית מלון, בדירות דיסקרטיות או בחדרים לפי שעה.
  אילו שירותים מספקות נערות ליווי באשקלון?
  איך מזמינים נערות ליווי באשקלון?
  איפה עושים עיסוי שוודי באשקלון בצעו חיפוש
  גיאוגרפי, והציגו תוצאות על גבי מפה:
  אחד היתרונות של חיפוש גיאוגרפי, הוא היכולת למצוא מישהו שקל ונח יהיה להגיע אליו,
  בין אם אתם … עיסוי במרכז עד הבית
  או עיסוי במרכז בקליניקה פרטית וזכרו הבחירה היא תמיד שלכם.
  אבל גם אנשים הסובלים ממתח נפשי מסיבות שונות ואפיו חולים במחלות קשות יכולים ליהנות מהיתרונות הרבים של עיסוי עד הבית בכפר
  סבא, רעננה והסביבה. המלון מתאפיין
  בסגנון ייחודי המשלב בין אווירת העיר האורבנית והתוססת,
  לבין אווירת שלווה ונופש קסומה,
  כך נוצרת סביבת שהות אופטימלית לאורחי המקום, אשר יכולים ליהנות
  מכל העולמות במתחם אחד מיוחד במינו.

 48. לצורך כך, תוכלו להיכנס לאתרי דירות דיסקרטיות ושם תוכלו הבחורה לבחור את המעסה מתוך
  תמונה באתר. מה העלות של דירות דיסקרטיות בחדרה?
  מחפשים דירות דיסקרטיות לבילוי מפנק ?

  עיסוי מפנק בתל אביב. עיסוי שוודי בראש העין
  – העיסוי הקלאסי בראש העין המוכר והאהוב שרוב הגברים בוחרים
  בו, הן מבחינת חוסר ידיעה והכרה בעיסויים אחרים והן מבחינת הצורך שלכם בעיסוי מפנק, לכיף בלבד.
  זאת על מנת שהמסע יוכל לבצע את העיסוי המדויק והיעיל ביותר.
  אפילו עדיף. המים החמימים וניחוח תכשירי הטיפוח מכניסים אתכם למצב שלו ורגוע יותר – ובדיוק כך תרצו להתחיל את העיסוי שלכם.
  טאקס פרי סופליי בע”מ עוסקת במכירת בשמים מקוריים בזול ממגוון המותגים המובילים בתחום הטיפוח מזה כ-10 שנים. מוסך דוד ובניו, הוקם על ידי דוד ומתופעל במקצועיות ובמומחיות רבה, על ידי אנשי מקצוע מומחים בתחום הטיפולים ברכב. WOPA הוא רעיון חדשני שמשנה את סביבת העבודה על ידי הצבת חברות סטארט-אפ בתחילת המסע לצד חברות בעלות ניסיון רב תחת קהילה אחת. אנו מתרגשים וגאים להציג את החברה שלנו, אלברט 2000. החברה שלנו, בעלת ניסיון רב במשך עשורים שלמים. אני בעלת תואר ראשון במנהל עסקים ובעלת תואר במשפטים, כך שהיקף הידע שלי נרחב. אני מירב מורה מוסמכת ליוגה אינטגרטיבית ויוגה תרפיה. מטפלת מוסמכת בנשימה מעגלית (ריברסינג) אני מאמינה בגוף וביכולת הטבעית שלו לרפא את עצמו.

 49. במלון אינדיגו, בעל סטנדרטים בינלאומיים.
  חשוב לבדוק מולו כי הוא מחזיק בהכשרה מתאימה,
  כי הוא בעל ניסיון ספציפי בסוג העיסוי שאתם רוצים
  לקבל וכי הוא מחזיק בתעודות המעידות על
  לימודיו. כשאתם מתעניינים לגבי עיסוי בבאר שבע , דעו
  כי פתוחות בפניכם שתי אפשרויות עיקריות: עיסוי בבאר
  שבע המתבצע בבית הפרטי שלכם או עיסוי בחולון המתבצע בקליניקה פרטית.
  עיסוי בתל אביב יכול להגיע גם למשרד שלכם
  או לבית הפרטי שלכם. ממקום במרכז תל אביב, במלון דיוויד אינטקונטיננטל, מלון
  יוקרה בתל אביב! מלון בוטיק בתל אביב, מבנה מחודש
  ועדכני, חווית אירוח מפנק! הפוסט ספא בוטיק A23 הופיע לראשונה ב-אייספא: ספא, מסאז,
  עיסוי. הפוסט ספא סוויטת גורדון
  הופיע לראשונה ב-אייספא: ספא, מסאז, עיסוי.
  מלון ספא האוס מציעה לכם ספא, לינה מפנקת
  ואווירה קסומה. נערות ליווי בירושלים בתמונות אמיתיות להזמנה לביתך / מלון לחוויה
  אירוטית ומלאת תשוקה. במקרים
  כאלו אתם יכולים לסמוך על נערות
  ליווי בבת ים, הן יכולות להיות הפרטנריות המושלמות
  לאירועים מסוג זה.

 50. למה עליכם לצפות מעיסוי עד הבית בתל אביב?
  למה לא ללכת לקליניקה לעיסוי בהרצליה?
  למה אנשים בוחרים בעיסוי ואיך הוא יכול
  לשנות את חייהם לא רק בהיבט
  הפיזי אלא גם בהיבט הנפשי והמנטלי?
  בכוחו של מגע המעסה לשנות מצבים רגשיים וגופניים, ולגרום להטבה משמעותית בתחושה … בניגוד לעיסוי בריאות,
  כל תנועות המעסה חלקות, איטיות: עיסוי מפנק בבאר
  שבע הוא ליטוף, לישה קלה. אם כבר עשיתן או עשיתם את הכל ואתם
  לא מצליחים לרדת במשקל לא תאמינו עד כמה עיסוי אחד יכול לשחרר את כל הקשיים ולסייע לכם להגיע למשקל שלא הייתם/
  הייתן בו שנים. עיסוי שוודי הוליסטי בחדרה כבר
  אלפי שנים אמונות שונות מצביעות על איחוד סינרגי
  בין הגוף והנפש. עיסוי פרטי בקרית שמונה/נהריה הוא
  דרך נפלאה לשחרר את הגוף והנפש בסביבה הפרטית, המוכרת והרגועה שלנו.

  מי שמחפש עיסויים מפנקים בקרית שמונה המשלבים פינוק
  וייחודיות ללא ספק צריך לבחור או לפחות
  לנסות פעם אחת עיסוי אבנים חמות.
  אילו סוגי עיסויים אפשר להזמין ומה צריך להכין לקראת האירוע?
  העיסוי מקדם תחושות של שלווה ורגיעה לקראת היום הגדול,
  ומסייע להקל משמעותית על כאבי גב תחתון וקרסוליים
  נפוחים.

 51. [url=https://sildenafiltabs.online/]sildenafil 25 mg cost[/url] [url=https://acutane.online/]buy accutane online from europe[/url] [url=https://viarga.online/]lowest cost viagra online[/url] [url=https://bactrimds.online/]bactrim price in india[/url] [url=https://vardenafilr.online/]vardenafil without prescription[/url] [url=https://canadianpharmaceuticalstores.quest/]drugstore com online pharmacy prescription drugs[/url]

 52. בואו להיות חלק מהגברים השווים שכבר בחרו את הפורטל
  שיודע ויכול לעשות לכם הכול- פורטל לוהט של נשים שוות במיוחד שכל מה שהן אוהבות ורוצות לעשות
  זה לענג אתכם עד לגג העולם.
  כמו כולם גם אתם זכאים לשעת חסד של
  הנאות וזה יכול לקרות באמצעות פורטל מדהים שיכול ויודע לתת את התשובה- מפגשים שיכולים לחזור על עצמם ולתת את התשובה המדהימה
  ביותר. חרוץ ונוצץ. באופן אישי,
  אני אפגוש אותך, אם אתה לארגן את זה מראש.
  חכם, נלהב. אני יכול לשפוט על פי התמונה את תאריך אתה רוצה
  את זה. כאן לא תקבלו שום מידע מוטעה נוכח כך כי הפורטל עושה את כל המאמצים לתת לכם את הבילוי השווה ביותר עם נערות ליווי
  בצפון – זה שתמיד רציתם וחלמתם עליו.
  כאן אין צורך להעביר שום פרט, להזדהות
  ובעיקר לפזר את החשש ולהתחיל ליהנות כמו שתמיד
  חלמתם. אבל לבתי המלון אין שום פרטיות והם סתם יקרים.
  אין כמו ללכת לפרוק מתח מהעבודה או
  מהבית חבל לריב עם הבוס או עם האישה
  בגלל עומס יומי מצטבר , תבחר דירה דיסקרטית בחולון וכל מה
  שנשאר להתקשר ולמצוא בחורה מדהימה שתספק את הצרכים שלך בסבלנות ואדיבות.

  אין צורך ברקע מוקדם, בניסיון או בהזדהות על
  מנת לחוות סערת רגשות מדהימה.

 53. [url=https://bactrimds.online/]bactrim brand name[/url] [url=https://sildenafiltabs.online/]online sildenafil 100 mg[/url] [url=https://viarga.online/]buy viagra online usa no prescription[/url] [url=https://canadianpharmaceuticalstores.quest/]rx online pharmacy[/url] [url=https://lasixtabs.online/]lasix 5[/url] [url=https://vardenafilr.online/]vardenafil price[/url]

 54. כמובן שיש דירות יוקרתיות יותר
  הכוללות פינוקים נוספים, אך אם אתם
  מחפשים דירה דיסקרטית זולה, בהחלט קיימת עבורכם
  האפשרות. בכל מקרה החבילה הבסיסית תהיה קיימת
  תמיד ואליה תוסיפו מה שאתם מעונינים בו.
  אך שירותי הניקיון תמיד יהיו איכותיים ויסודיים בכל מקרה.
  שירותי מין מקצועיים, מושקעים.
  אנו עוקבים אחר איכות שירותי הליווי הניתנים על ידי בנות.
  ברשימת המועדפים שלך, על מנת שתוכל לבקר שוב ביתר קלות באתר, ולהתעדכן באופן רציף ויעיל במתרחש בעולם נערות הליווי.
  כל מה שאתם צריכים זה נערות ליווי תחת קטגוריה מדהימה שבוררת ושמה לעצמה את הקריטריונים
  הגבוהים ביותר. אניה היא רוסיה מדהימה ואיכותית היישר מרוסיה הקרה.
  משום שמדובר בחוויה בריאה, יש להשתדל לא להיות במתח ואפילו לתכנן את הכול כך שתוכלו להגיע גם לפני הזמן לעיסוי מפנק בקרית שמונה/נהריה , אם מדובר בעיסוי המתבצע
  בקליניקה בקרית שמונה/נהריה של המעסה.
  מטופלים אשר מעוניינים בעיסוי
  בלוד אבל עצם המאמץ בהגעה לקליניקה בלוד של המעסה,
  למצוא חניה ולכל זה מתווספת גם החזרה הביתה.
  חופשה יכולה להיות רעיון מעולה, אבל אי אפשר לצאת לחופשה כל שבוע ולכן אנו צריכים משהו זמין ומהיר אשר יאפשר לנו
  לפרוק את כל אותם הלחצים.

 55. [url=https://zofran.guru/]zofran gel[/url] [url=https://disulfiram.guru/]over the counter antabuse[/url] [url=https://lisinopril.company/]lisinopril prescription[/url] [url=https://sildalis.shop/]sildalis 100mg 20mg[/url] [url=https://motilium.fun/]motilium without prescription[/url] [url=https://phenergan.guru/]phenergan 2 cream[/url] [url=https://paxil.works/]paxil 30 mg tab[/url]

 56. [url=http://escitalopram.xyz/]where to buy lexapro cheap[/url] [url=http://flagyl.online/]oral flagyl[/url] [url=http://estracetab.online/]estrace cream price canada[/url]

 57. [url=https://dutasteride.site/]order avodart online[/url] [url=https://fluoxetine.business/]prozac in uk[/url] [url=https://nolvadex.click/]tamoxifen 20 mg coupon[/url] [url=https://buybiaxin.monster/]best price for biaxin[/url] [url=https://ventolin.sale/]albuterol tablets uk[/url] [url=https://cafergot.agency/]cafergot drug[/url]

 58. [url=http://canadianpharmacy.agency/]mexican online mail order pharmacy[/url] [url=http://biaxin.xyz/]biaxin clarithromycin[/url] [url=http://diclofenac.icu/]voltaren 500 mg[/url] [url=http://allopurinol.business/]allopurinol without a prescription[/url]

 59. [url=http://baclofen.email/]buy baclofen from india[/url] [url=http://pharmacyonline.life/]international online pharmacy[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.life/]hydrochlorothiazide 12.5 mg price[/url] [url=http://zoloft.capetown/]zoloft pills india[/url]

 60. [url=http://albenza.wtf/]albendazole pharmacy[/url] [url=http://buyinderal.life/]propranolol 10 mg over the counter[/url] [url=http://vardenafil.tech/]levitra 100mg price[/url] [url=http://prednisone.agency/]prednisone 2.5 tablet[/url] [url=http://sildalis.life/]buy cheap sildalis[/url] [url=http://isotretinoin.store/]accutane.com[/url] [url=http://avodart.icu/]avodart canada[/url] [url=http://buystrattera.guru/]strattera cap 18mg[/url]

 61. [url=http://sildalis.life/]buy sildalis 120 mg[/url] [url=http://albenza.wtf/]buy albendazole without prescription[/url] [url=http://buyclindamycin.monster/]can you buy clindamycin over the counter[/url] [url=http://doxycycline.beauty/]price doxycycline[/url] [url=http://atenolol.site/]atenolol pill 25 mg[/url] [url=http://atenolol.life/]atenolol price canada[/url]

 62. [url=http://hydroxyzine.site/]order atarax 25mg online[/url] [url=http://tizanidine.icu/]tizanidine 4mg price[/url] [url=http://flomax.icu/]generic flomax capsules[/url] [url=http://baclofen.email/]40mg baclofen[/url] [url=http://zestoretic.cfd/]buy zestoretic[/url]

 63. [url=http://atenolol.fun/]atenolol 50 mg where to buy[/url] [url=http://celexa.email/]how much is celexa[/url] [url=http://hydroxyzine.cfd/]atarax tablets uk[/url] [url=http://clomid.lol/]purchasing clomid online[/url] [url=http://wellbutrin.click/]bupropion pill[/url]

 64. [url=http://buyphenergan.life/]canadian pharmacy phenergan[/url] [url=http://paxil.life/]paroxetine brand name australia[/url] [url=http://albenza.wtf/]albendazole price canada[/url] [url=http://buystrattera.guru/]strattera 18 mg capsule[/url] [url=http://isotretinoin.store/]can you order accutane online[/url]

 65. [url=https://lyrica.works/]lyrica 15 mg[/url] [url=https://amoxicilin.online/]20 amoxicillin 500mg cost[/url] [url=https://fildena.life/]fildena usa[/url]

 66. [url=http://prednisolone.email/]can you buy prednisolone over the counter in australia[/url] [url=http://tamoxifen.life/]where can i buy tamoxifen online[/url] [url=http://pharmacyonline.life/]which online pharmacy is the best[/url] [url=http://propranolol.wtf/]inderal 5mg[/url] [url=http://finpecia.xyz/]finasteride discount coupon[/url] [url=http://celexa.email/]citalopram 40 mg[/url] [url=http://tizanidine.icu/]tizanidine 2 tablet[/url]

 67. [url=https://aurogratab.online/]buy aurogra 100[/url] [url=https://lyrica.works/]lyrica tablets 25mg[/url] [url=https://zoloft.capetown/]buy sertraline online[/url] [url=https://tamoxifen.icu/]can i buy nolvadex with paypal[/url]

 68. [url=https://isotretinoin.store/]accutane from canada pharmacy[/url] [url=https://singulair.cfd/]singulair medication otc[/url] [url=https://azithromycin.fun/]cost of azithromycin 250 mg in india[/url] [url=https://methocarbamol.today/]robaxin price[/url] [url=https://neurontin.works/]neurontin 800 mg tablet[/url] [url=https://buytriamterene.life/]triamterene prices[/url] [url=https://prednisone.agency/]prednisone 40[/url] [url=https://atenolol.life/]tenormin 25 mg tablet[/url]

 69. [url=http://furosemide.company/]furosemide medication[/url] [url=http://tetracycline.site/]buy tetracycline tablets[/url] [url=http://priligy.click/]dapoxetine drug in india[/url] [url=http://levaquintab.online/]cost of levaquin[/url] [url=http://tetracycline.today/]tetracycline brand name canada[/url] [url=http://tizanidine.agency/]12 mg tizanidine[/url] [url=http://robaxin.fun/]buy robaxin without prescription[/url]

 70. [url=http://hydroxyzine.cfd/]atarax over the counter uk[/url] [url=http://buyfinasteride.life/]how to get a prescription for propecia[/url] [url=http://vardenafil.sale/]levitra cost in usa[/url] [url=http://baclofen.email/]lioresal 5mg[/url]

 71. [url=https://pharm.monster/]online pharmacy no rx[/url] [url=https://canadianpharmacyx.quest/]pharmacy shop[/url] [url=https://buyonlinedrugstore.monster/]pharmacy[/url] [url=https://onlinepharmacy.sbs/]the canadian pharmacy[/url] [url=https://canadianfamilypharmacy.online/]best online pharmacy[/url] [url=https://canadianpharmacy.life/]canadian pharmacy antibiotics[/url]

 72. [url=https://buytoradol.life/]toradol pills[/url] [url=https://atenolol.fun/]atenolol 50 mg prices[/url] [url=https://furosemide.company/]buy lasixonline[/url]

 73. [url=http://lanoxin.quest/]lanoxin 125 mcg[/url] [url=http://indocin.run/]indocin 50 mg[/url] [url=http://buykamagra.quest/]kamagra 100mg oral jelly india[/url] [url=http://tamoxifen.run/]tamoxifen 20 mg[/url] [url=http://finpeciatab.online/]propecia 25[/url] [url=http://prednisone.wiki/]prednisone 5 mg tablet without a prescription[/url]

 74. [url=http://buyazithromycin.life/]zithromax without prescription[/url] [url=http://tetracycline.today/]tetracycline pills[/url] [url=http://levaquintab.online/]levaquin prices[/url] [url=http://hydroxyzine.cfd/]atarax for anxiety[/url] [url=http://avodart.run/]avodart prescription online[/url] [url=http://zoloft.capetown/]sertraline without a prescription[/url] [url=http://propranolol.wtf/]propranolol 40 mg price uk[/url] [url=http://buyfinasteride.life/]buy generic propecia[/url]

 75. [url=http://erythromycintab.online/]erythromycin buy[/url] [url=http://buyazithromycin.life/]azithromycin discount[/url] [url=http://levaquintab.online/]levaquin 500 mg[/url] [url=http://buybuspar.monster/]buspar 10[/url]

 76. [url=http://lanoxin.quest/]digoxin prescription[/url] [url=http://buybuspar.quest/]average cost of buspar[/url] [url=http://buyfurosemide.monster/]where to buy lasix[/url] [url=http://sildalis.life/]sildalis india[/url] [url=http://domperidone.cfd/]motilium tablets[/url] [url=http://neurontin.works/]gabapentin generic brand[/url]

 77. [url=http://trazodone.lol/]trazodone 100mg[/url] [url=http://prednisone.wiki/]prednisone 40[/url] [url=http://azithromycin.fun/]azithromycin 500 price[/url] [url=http://lyrica.boutique/]lyrica 150 mg[/url] [url=http://buynexium.life/]nexium 40mg[/url] [url=http://domperidone.cfd/]motilium 10 mg[/url] [url=http://atenolol.site/]tenormin 100 mg tabs[/url]

 78. [url=https://furosemide.company/]generic no prescription cheap furosemoide[/url] [url=https://hydrochlorothiazide.life/]zestoretic 20 mg[/url] [url=https://aurogratab.online/]aurogra 100[/url] [url=https://tizanidine.icu/]zanaflex 12 mg[/url] [url=https://tetracycline.site/]tetracycline tablets for sale[/url]

 79. [url=https://buyglucophage.life/]metformin 178[/url] [url=https://baclofen.run/]can you buy baclofen without a prescription[/url] [url=https://retinoa.cfd/]retino 0.25[/url]

 80. [url=https://trazodone.lol/]trazodone generic brand name[/url] [url=https://buyphenergan.life/]phenergan uk[/url] [url=https://onlinedrugstore.agency/]italian pharmacy online[/url] [url=https://atenolol.life/]atenolol 100[/url]

 81. [url=https://lasix.agency/]generic lasix for sale[/url] [url=https://neurontin.works/]gabapentin medication[/url] [url=https://buyclindamycin.quest/]cheap clindamycin[/url]

 82. [url=http://dipyridamole.cfd/]dipyridamole 200 mg[/url] [url=http://tamoxifen.run/]nolvadex uk sale[/url] [url=http://domperidone.cfd/]motilium generic[/url] [url=http://dexamethasone.agency/]dexamethasone cream[/url]

 83. [url=https://hydroxyzine.cfd/]atarax 10mg price in india[/url] [url=https://buyfinasteride.life/]buy finasteride online[/url] [url=https://prednisolone.email/]prednisolone 5mg buy online uk[/url] [url=https://tamoxifen.icu/]buy nolvadex uk online[/url] [url=https://clomid.lol/]how can i get clomid[/url]

 84. [url=https://isotretinoin.store/]price for generic accutane[/url] [url=https://dexamethasone.agency/]dexamethasone 16 mg[/url] [url=https://indocin.run/]buy generic indocin[/url] [url=https://buyclindamycin.quest/]buy clindamycin cream[/url] [url=https://prednisone.wiki/]prednisone 5052[/url] [url=https://tamoxifen.run/]tamoxifen cost india[/url]

 85. [url=http://buyfurosemide.monster/]furosemide cost price[/url] [url=http://silagra.click/]silagra 100[/url] [url=http://azithromycin.fun/]can you buy azithromycin[/url] [url=http://nolvadex.today/]tamoxifen 1g[/url] [url=http://tamoxifen.run/]nolvadex without prescription[/url] [url=http://buyinderal.life/]buy inderal online uk[/url]

 86. [url=http://levaquintab.online/]levaquin online[/url] [url=http://erythromycin.email/]erythromycin buy canada[/url] [url=http://wellbutrin.click/]otc zyban[/url] [url=http://aurogratab.online/]aurogra 100[/url] [url=http://clomid.lol/]clomid 50mg[/url] [url=http://buyfinasteride.life/]propecia purchase online canada[/url] [url=http://prednisolone.email/]prednisolone 40 mg[/url]

 87. [url=https://hydroxyzine.cfd/]atarax eq[/url] [url=https://celexa.email/]120 mg citalopram[/url] [url=https://furosemide.company/]furosemide tablets online[/url] [url=https://atenolol.fun/]buy generic atenolol[/url] [url=https://buylanoxin.quest/]digoxin 25 mg tablet[/url] [url=https://wellbutrin.click/]generic bupropion pill[/url]

 88. [url=http://erythromycintab.online/]where can i buy erythromycin[/url] [url=http://lyrica.works/]2019 lyrica coupon[/url] [url=http://furosemide.company/]lasixs water pill[/url] [url=http://buylanoxin.quest/]digoxin 0.25 mg tablet price[/url]

 89. [url=http://propranololtab.online/]generic for inderal[/url] [url=http://finpecia.xyz/]finasteride 1mg cost[/url] [url=http://buyivermectin.life/]ivermectin 6[/url] [url=http://celexa.email/]citalopram 20[/url] [url=http://zestoretic.cfd/]zestoretic price[/url]

 90. [url=http://buycytotec.quest/]cytotec mexico[/url] [url=http://flomax.icu/]flomax 0.4 mg daily[/url] [url=http://tamoxifen.life/]nolvadex 20mg buy[/url] [url=http://fildena.life/]fildena 50 mg[/url] [url=http://erythromycintab.online/]erythromycin 400mg cost[/url] [url=http://avodart.click/]buy generic avodart[/url] [url=http://buyfinasteride.life/]discount propecia online[/url]

 91. [url=http://hydroxyzine.cfd/]atarax 25 mg over the counter[/url] [url=http://lisinoprilxtab.online/]lisinopril 200mg[/url] [url=http://lipitor.life/]buy cheap lipitor online[/url] [url=http://tetracycline.today/]tetracycline tablets price[/url] [url=http://buyivermectin.life/]ivermectin price comparison[/url] [url=http://zoloft.capetown/]zoloft without a prescription[/url] [url=http://tetracycline.company/]tetracycline tablets india[/url] [url=http://atenolol.fun/]atenolol 50 mg prescription[/url]

 92. [url=https://amoxicilin.online/]amoxicillin 500mg over the counter[/url] [url=https://erythromycin.email/]erythromycin buy canada[/url] [url=https://fildena.life/]fildena 120 mg[/url] [url=https://buyfinasteride.life/]2.5 mg propecia[/url] [url=https://lipitor.life/]lipitor.com[/url] [url=https://avodart.click/]generic for avodart[/url]

 93. [url=http://avodart.icu/]avodart india[/url] [url=http://buystrattera.guru/]strattera price uk[/url] [url=http://neurontin.works/]buy gabapentin online usa[/url] [url=http://lyrica.boutique/]lyrica pills 50 mg[/url] [url=http://buyphenergan.life/]buy phenergan australia[/url] [url=http://clonidine.site/]clonidine 0.1 mg cost[/url]

 94. [url=http://doxycycline.beauty/]otc doxycycline no prescription[/url] [url=http://nolvadex.today/]where to buy tamoxifen uk[/url] [url=http://vardenafil.tech/]buy generic levitra online canada[/url] [url=http://clonidine.site/]clonidine tablets[/url] [url=http://onlinedrugstore.agency/]professional pharmacy[/url] [url=http://sildalis.life/]sildalis 120 mg[/url] [url=http://baclofen.run/]baclofen 10 mg tablet[/url] [url=http://silagra.click/]canadian pharmacy silagra[/url]

 95. [url=https://priligy.click/]dapoxetine otc[/url] [url=https://buycytotec.quest/]cytotec tablet price[/url] [url=https://zoloft.capetown/]best price brand zoloft 50mg[/url] [url=https://amoxicilin.online/]amoxicillin prescription online[/url] [url=https://zestoretic.cfd/]zestoretic 20 25 mg[/url] [url=https://buypropecia.life/]propecia cost australia[/url] [url=https://aurogratab.online/]aurogra 200[/url]

 96. [url=http://toradol.sbs/]toradol 10mg price[/url] [url=http://buybuspar.quest/]buspar 30 mg daily[/url] [url=http://doxycycline.beauty/]doxycycline capsule price[/url] [url=http://buykamagra.quest/]kamagra jelly europe[/url] [url=http://buyclindamycin.quest/]cleocin tablet[/url] [url=http://avodart.icu/]buy avodart no rx[/url] [url=http://tamoxifen.run/]buy tamoxifen[/url]

 97. [url=http://buylanoxin.quest/]lanoxin medication[/url] [url=http://flomax.icu/]flomax uk cost[/url] [url=http://hydroxyzine.site/]atarax over the counter canada[/url] [url=http://buypropecia.life/]propecia price south africa[/url]

 98. [url=http://buyclindamycin.quest/]clindamycin 200 mg[/url] [url=http://silagra.click/]buy silagra 100 mg[/url] [url=http://albuterol.click/]no prescription ventolin[/url] [url=http://dipyridamole.cfd/]generic dipyridamole[/url] [url=http://retinoa.cfd/]retino 0.025 gel[/url]

 99. [url=http://aurogratab.online/]aurogra 100 prices[/url] [url=http://tetracycline.company/]tetracycline hydrochloride[/url] [url=http://clomid.lol/]how to purchase clomid[/url] [url=http://buyfinasteride.life/]propecia for sale canada[/url] [url=http://baclofen.email/]where to buy baclofen 50mg[/url] [url=http://erythromycintab.online/]erythromycin rx[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.life/]hydrochlorothiazide 25 mg tablets[/url] [url=http://zoloft.capetown/]zoloft online europe[/url]

 100. [url=https://doxycycline.beauty/]doxycycline hyc[/url] [url=https://bactrim.sale/]bactrim order online[/url] [url=https://buspar.cfd/]90mg buspar[/url] [url=https://baclofen.run/]baclofen 10 mg tablet[/url] [url=https://azithromycin.fun/]buy azithromycin no prescription[/url] [url=https://trazodone.lol/]generic desyrel[/url]

 101. [url=http://tamoxifen.run/]tamoxifen price in canada[/url] [url=http://sildalis.life/]cheap sildalis[/url] [url=http://silagra.click/]silagra 50 mg[/url] [url=http://paxil.life/]10mg paxil[/url] [url=http://buynexium.life/]nexium 5mg[/url]

 102. [url=http://furosemide.company/]lasix 30 mg[/url] [url=http://buyazithromycin.life/]azithromycin 500mg pills[/url] [url=http://propranololtab.online/]propranolol 40 mg buy online[/url] [url=http://buyivermectin.life/]ivermectin over the counter[/url] [url=http://atenolol.fun/]atenolol 25 price[/url]

 103. [url=https://albuterol.best/]albuterol 0.63 mg[/url] [url=https://zovirax.guru/]zovirax online[/url] [url=https://augmentin.email/]can i buy amoxil[/url] [url=https://strattera.boutique/]us generic strattera[/url] [url=https://albenza.business/]albendazole brand name price[/url] [url=https://bactrim.sbs/]bactrim uk pharmacy[/url]

 104. [url=https://azithromycin.fun/]azithromycin buy us[/url] [url=https://buyfurosemide.monster/]lasix oral[/url] [url=https://sildalis.life/]sildalis online[/url] [url=https://albuterol.click/]ipratropium albuterol[/url] [url=https://buybuspar.quest/]buspar 7.5[/url]

 105. [url=https://canadianpharmacy.monster/]onlinepharmaciescanada[/url] [url=https://canadianpharmacyx.quest/]happy family store pharmacy[/url] [url=https://canadianpharmacy.life/]rx online pharmacy[/url] [url=https://buyonlinepharmacy.life/]legit pharmacy websites[/url] [url=https://canadianfamilypharmacy.online/]international pharmacy no prescription[/url] [url=https://happypharmacy.monster/]pharmacy online track order[/url] [url=https://familyrx.monster/]save on pharmacy[/url]

 106. [url=http://domperidone.cfd/]motilium otc uk[/url] [url=http://prednisone.wiki/]prednisone 100 mg daily[/url] [url=http://buyfurosemide.monster/]furosemide 40 mg tablets[/url] [url=http://albuterol.click/]ventolin nebules[/url]

 107. [url=http://buyclindamycin.monster/]buy cleocin gel[/url] [url=http://singulair.cfd/]no prescription singulair[/url] [url=http://dipyridamole.cfd/]dipyridamole capsules[/url] [url=http://dexamethasone.agency/]20 mg dexamethasone[/url] [url=http://buyphenergan.life/]cheapest price for phenergan[/url] [url=http://silagra.click/]silagra without prescription[/url] [url=http://acyclovir.click/]acyclovir 5306[/url]

 108. [url=https://singulair.cfd/]singulair a steroid[/url] [url=https://vardenafil.tech/]buy discount levitra[/url] [url=https://buyinderal.life/]propranolol discount[/url] [url=https://toradol.sbs/]toradol brand[/url] [url=https://buyglucophage.life/]metformin xl[/url] [url=https://buspar.cfd/]buspar pill 15 mg[/url] [url=https://indocin.run/]indocin[/url] [url=https://avana.sbs/]super avana tablets[/url]

 109. [url=http://lipitor.life/]lipitor 10mg price usa[/url] [url=http://zoloft.capetown/]zoloft pharmacy prices[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.life/]zestoretic generic[/url] [url=http://buyivermectin.life/]ivermectin 400 mg[/url]

 110. [url=https://buyonlinedrugstore.monster/]foreign online pharmacy[/url] [url=https://canadianpharmacy.monster/]safe canadian pharmacy[/url] [url=https://buyonlinepharmacy.life/]canadian pharmacy ed medications[/url] [url=https://familyrx.monster/]online otc pharmacy[/url] [url=https://canadianpharmacyx.quest/]reliable canadian online pharmacy[/url] [url=https://canadianpharmacy.life/]online pharmacy indonesia[/url] [url=https://pharm.monster/]promo code for canadian pharmacy meds[/url] [url=https://onlinepharmacy.sbs/]worldwide pharmacy online[/url]

 111. cost of cheap aripiprazole for sale [url=https://aripiprazolelife.online/]where can i buy generic aripiprazole no prescription[/url] cheap aripiprazole no prescription

 112. [url=http://zestoretic.cfd/]zestoretic generic[/url] [url=http://buyfinasteride.life/]finasteride uk price[/url] [url=http://buycytotec.quest/]cytotec 25mcg tabs[/url] [url=http://priligy.click/]buy dapoxetine us[/url] [url=http://celexa.email/]70 mg citalopram[/url]

 113. [url=https://piroxicam.fun/]piroxicam 10mg cost[/url] [url=https://gabapentin.shop/]drug gabapentin 600 mg[/url] [url=https://disulfiram.guru/]antabuse online canada[/url]

 114. [url=https://cozaar.cfd/]cozaar 25 mg price[/url] [url=https://domperidone.cfd/]motilium 10 mg[/url] [url=https://paxil.life/]generic paxil online pharmacy[/url] [url=https://clonidine.site/]buy clonidine[/url] [url=https://acyclovir.click/]acyclovir 800 online no rx[/url] [url=https://buystrattera.guru/]purchase strattera online[/url] [url=https://baclofen.run/]baclofen 10mg tablet[/url]

 115. [url=https://buyclindamycin.monster/]order clindamycin gel online[/url] [url=https://azithromycin.fun/]azithromycin cost canada[/url] [url=https://buyinderal.life/]inderal la[/url] [url=https://dipyridamole.cfd/]dipyridamole tablet 25mg[/url] [url=https://onlinedrugstore.agency/]canadian pharmacy uk delivery[/url] [url=https://singulair.cfd/]singulair buy[/url] [url=https://prednisone.agency/]non prescription prednisone 20mg[/url]

 116. [url=http://buyclindamycin.quest/]clindamycin in india[/url] [url=http://atenolol.site/]tenormin for anxiety[/url] [url=http://lasix.agency/]order lasix online[/url] [url=http://isotretinoin.store/]accutane price[/url] [url=http://nolvadex.today/]purchase tamoxifen citrate[/url]

 117. [url=https://sumycin365.com/]buy sumycin online[/url] [url=https://trental.cfd/]trental tablet cost[/url] [url=https://disulfiram.shop/]buy antabuse without a prescription[/url] [url=https://propecia.boutique/]cheapest propecia online[/url]

 118. [url=https://bactrim.sale/]bactrim 160 800 mg[/url] [url=https://buykamagra.quest/]buy kamagra uk[/url] [url=https://tamoxifen.run/]tamoxifen pills for sale[/url] [url=https://albenza.wtf/]albendazole 200 mg price[/url]

 119. [url=https://buytriamterene.life/]triamterene prices[/url] [url=https://buybuspar.quest/]10mg buspar cost[/url] [url=https://albenza.wtf/]albenza albendazole[/url] [url=https://buyclindamycin.quest/]clindamycin 300 mg tablets price[/url] [url=https://neurontin.works/]buy neurontin 300 mg[/url] [url=https://buyphenergan.life/]phenergan online australia[/url] [url=https://isotretinoin.store/]buy accutane cheap online[/url] [url=https://doxycycline.beauty/]doxycycline 10mg[/url]

 120. [url=http://tetracycline.site/]can i buy tetracycline over the counter[/url] [url=http://robaxin.fun/]robaxin for sale online[/url] [url=http://tamoxifen.life/]where can i buy nolvadex in canada[/url] [url=http://onlinedrugstore.icu/]canadian 24 hour pharmacy[/url] [url=http://amoxicilin.online/]rx amoxicillin[/url] [url=http://tetracycline.today/]tetracycline pills for sale[/url] [url=http://celexa.email/]celexa 40[/url]

 121. [url=http://indocin.run/]indocin 25[/url] [url=http://avana.sbs/]can i buy dapoxetine over the counter[/url] [url=http://buyclindamycin.monster/]clindamycin canada otc[/url] [url=http://atenolol.site/]atenolol without prescription[/url] [url=http://isotretinoin.store/]accutane from canada pharmacy[/url] [url=http://lasix.agency/]buy furosemide online uk[/url] [url=http://buystrattera.guru/]how to purchase strattera[/url]

 122. [url=https://happypharmacy.monster/]canadianpharmacymeds com[/url] [url=https://canadianpharmacy.monster/]canadianpharmacymeds com[/url]

 123. [url=http://doxycycline.beauty/]buy doxycycline 100mg cheap[/url] [url=http://buyclindamycin.quest/]where can i buy clindamycin without a prescription[/url] [url=http://nolvadex.today/]nolvadex 10mg india[/url]

 124. [url=http://priligy.click/]buy priligy online uk[/url] [url=http://pharmacyonline.life/]online pharmacy ordering[/url] [url=http://baclofen.email/]baclofen generic[/url] [url=http://atenolol.fun/]tenormin 3[/url] [url=http://buycytotec.quest/]misoprostol cost in india[/url] [url=http://lipitor.life/]lipitor rx cost[/url]

 125. [url=https://clonidine.site/]clonidine brand names[/url] [url=https://baclofen.run/]baclofen over the counter usa[/url] [url=https://buyglucophage.life/]order metformin without prescription[/url] [url=https://buspar.cfd/]buy buspar online no prescription[/url] [url=https://paxil.life/]buy paxil without a prescription[/url]

 126. [url=https://azithromycin.fun/]generic zithromax azithromycin[/url] [url=https://buyglucophage.life/]where can i get metformin in south africa[/url] [url=https://atenolol.site/]where can i buy atenolol online[/url]

 127. [url=https://neurontin.guru/]neurontin 300 mg cap[/url] [url=https://lasixtab.online/]where can i buy furosemide[/url] [url=https://glucophage.cfd/]glucophage medication[/url] [url=https://dexamethasone.works/]dexamethasone 500 mg[/url] [url=https://glucophage.digital/]metformin pharmacy coupon[/url] [url=https://allopurinol.directory/]price of allopurinol[/url]

 128. [url=http://prednisone.agency/]can you buy prednisone in canada[/url] [url=http://buyphenergan.life/]phenergan[/url] [url=http://modafinilx.online/]modafinil 200mg[/url] [url=http://atenolol.site/]tenormin generic[/url] [url=http://buybuspar.quest/]buspar 10[/url] [url=http://neurontin.works/]gabapentin from india[/url]

 129. [url=https://buynexium.life/]buy cheap nexium[/url] [url=https://buyclindamycin.monster/]cleocin topical for acne[/url] [url=https://sildalis.life/]sildalis online[/url] [url=https://modafinilx.online/]buy provigil online with mastercard[/url] [url=https://dexamethasone.agency/]dexona medicine[/url]

 130. [url=http://hydrochlorothiazide.life/]hydrochlorothiazide oral[/url] [url=http://baclofen.email/]baclofen 30 mg[/url] [url=http://hydroxyzine.cfd/]buy atarax online[/url] [url=http://tamoxifen.icu/]generic tamoxifen for sale[/url] [url=http://buylanoxin.monster/]lanoxin tablet[/url] [url=http://buynoroxin.quest/]noroxin medication[/url] [url=http://avodart.run/]where to buy avodart[/url]

 131. [url=https://fildena.life/]fildena 50 mg price in india[/url] [url=https://buypropecia.life/]propecia cost usa[/url] [url=https://tetracycline.today/]tetracycline topical[/url] [url=https://lyrica.works/]lyrica pills 50 mg[/url]

 132. [url=https://erythromycintab.online/]drug erythromycin[/url] [url=https://baclofen.email/]buy baclofen europe[/url] [url=https://buypropecia.life/]buy generic propecia online canada[/url] [url=https://vardenafil.sale/]can you buy levitra online[/url] [url=https://buylanoxin.quest/]digoxin beta blocker[/url]

 133. [url=http://buykamagra.quest/]kamagra tablets[/url] [url=http://dexamethasone.agency/]dexamethasone 200 mg[/url] [url=http://silagra.click/]silagra 100mg[/url]

 134. [url=https://buystrattera.guru/]strattera 25 mg capsule[/url] [url=https://atenolol.life/]atenolol 100[/url] [url=https://lanoxin.quest/]digoxin 0.5 mg[/url] [url=https://buyclindamycin.quest/]otc clindamycin cream[/url]

 135. [url=https://atenolol.fun/]atenolol 10mg[/url] [url=https://tizanidine.icu/]tizanidine 8mg[/url] [url=https://propranolol.wtf/]inderal order uk[/url] [url=https://levaquintab.online/]levaquin cipro[/url] [url=https://buynoroxin.quest/]noroxin pill[/url] [url=https://vardenafil.sale/]levitra in australia[/url] [url=https://buytoradol.life/]buy toradol online canada[/url]

 136. [url=http://nolvadex.today/]nolvadex india online[/url] [url=http://albenza.wtf/]albendazole cost[/url] [url=http://buyinderal.life/]propranolol 20 mg tablet[/url] [url=http://domperidone.cfd/]motilium 10mg uk[/url] [url=http://silagra.click/]silagra 100mg[/url]

 137. [url=https://happypharmacy.monster/]cheapest pharmacy for prescriptions[/url] [url=https://pharm.monster/]discount pharmacy mexico[/url] [url=https://buyonlinedrugstore.monster/]canadianpharmacy com[/url] [url=https://canadianfamilypharmacy.online/]worldwide pharmacy online[/url] [url=https://canadianpharmacy.life/]canada drugstore pharmacy rx[/url]

 138. [url=https://zoloft.capetown/]how to get zoloft without prescription[/url] [url=https://flomax.icu/]flomax sale[/url] [url=https://buybuspar.monster/]buspar pill 5 mg[/url]

 139. [url=https://paxil.life/]paxil tablet price[/url] [url=https://buspar.cfd/]buspar canada[/url] [url=https://domperidone.cfd/]motilium generic[/url] [url=https://atenolol.life/]atenolol 150 mg[/url] [url=https://vardenafil.tech/]buy levitra pills[/url] [url=https://buystrattera.guru/]generic atomoxetine[/url]

 140. [url=http://retinoa.cfd/]retino 0.025 cream[/url] [url=http://azithromycin.fun/]azithromycin tabs 250 mg[/url] [url=http://avana.sbs/]dapoxetine medicine price[/url]

 141. [url=https://zoloft.capetown/]buy zoloft[/url] [url=https://buycytotec.quest/]misoprostol canada[/url] [url=https://propranololtab.online/]propranolol uk price[/url] [url=https://finpecia.xyz/]propecia costs canada[/url] [url=https://propranolol.wtf/]drug propranolol[/url] [url=https://celexa.email/]celexa 40mg[/url]

 142. [url=http://bactrim.sale/]buying bactrim[/url] [url=http://prednisone.wiki/]prednisone in india[/url] [url=http://azithromycin.fun/]azithromycin generic price india[/url] [url=http://finpeciatab.online/]propecia generic over the counter[/url] [url=http://indocin.run/]indocin cost[/url] [url=http://lyrica.boutique/]lyrica 300 mg cost[/url]

 143. [url=https://clomid.lol/]online clomid[/url] [url=https://fildena.life/]fildena india[/url] [url=https://buyazithromycin.life/]how much is zithromax 250 mg[/url]

 144. [url=http://vardenafil.tech/]livitra[/url] [url=http://azithromycin.fun/]how much is azithromycin[/url] [url=http://acyclovir.click/]order acyclovir online uk[/url] [url=http://singulair.cfd/]singulair coupon[/url] [url=http://trazodone.lol/]desyrel 25 mg[/url] [url=http://isotretinoin.store/]accutane 2009[/url]

 145. [url=https://buybuspar.monster/]buspar 30 mg tab[/url] [url=https://tetracycline.company/]average cost of tetracycline[/url] [url=https://levaquintab.online/]levaquin medication[/url] [url=https://erythromycintab.online/]erythromycin no prescription sale[/url] [url=https://lyrica.works/]lyrica 75 mg price south africa[/url]

 146. [url=https://indocin.run/]indocin 50 mg[/url] [url=https://isotretinoin.store/]where can i buy accutane[/url] [url=https://buynexium.life/]nexium 20mg australia[/url] [url=https://buybuspar.quest/]buspar discount[/url] [url=https://lasix.agency/]lasix pills 20 mg[/url] [url=https://acyclovir.click/]acyclovir 400 mg price south africa[/url] [url=https://retinoa.cfd/]retino 0.025 cream[/url] [url=https://bactrim.sale/]bactrim medicine[/url]

 147. [url=https://buyphenergan.life/]phenergan price uk[/url] [url=https://silagra.click/]silagra 25 mg price[/url] [url=https://buybuspar.quest/]buspar 60 mg[/url] [url=https://lyrica.boutique/]buy lyrica usa[/url] [url=https://onlinedrugstore.agency/]no prescription pharmacy paypal[/url] [url=https://buyclindamycin.monster/]clindamycin prescription cost[/url] [url=https://dipyridamole.cfd/]dipyridamole 75 mg tablet[/url] [url=https://isotretinoin.store/]accutane 20 mg daily[/url]

 148. [url=https://tetracycline.company/]tetracycline 250 mg price[/url] [url=https://tamoxifen.life/]nolvadex[/url] [url=https://pharmacyonline.life/]online otc pharmacy[/url] [url=https://finpecia.xyz/]best price for propecia 5mg online[/url] [url=https://furosemide.company/]furosemide 40[/url] [url=https://robaxin.fun/]how much is robaxin 500mg[/url]

 149. [url=https://singulair.cfd/]cost of generic singulair[/url] [url=https://buykamagra.quest/]kamagra oral jelly walmart[/url] [url=https://buyclindamycin.monster/]clindamycin order no rx[/url] [url=https://onlinedrugstore.agency/]reputable online pharmacy no prescription[/url] [url=https://modafinilx.online/]modafinil india online buy[/url] [url=https://buystrattera.guru/]buy strattera[/url] [url=https://clonidine.site/]where can i get clonidine[/url] [url=https://atenolol.life/]buy atenolol online uk[/url]

 150. [url=https://hydroxyzine.cfd/]atarax generic[/url] [url=https://vardenafil.sale/]levitra online pharmacy[/url] [url=https://furosemide.company/]over the counter lasix[/url] [url=https://tetracycline.company/]tetracycline 500 mg[/url] [url=https://tetracycline.site/]tetracycline prescription prices[/url]

 151. [url=http://tetracycline.company/]tetracycline medication[/url] [url=http://buytoradol.life/]toradol order[/url] [url=http://buyivermectin.life/]stromectol without prescription[/url] [url=http://fildena.life/]fildena 100 mg[/url] [url=http://hydroxyzine.site/]atarax for children[/url] [url=http://tamoxifen.icu/]buy nolvadex tablets[/url] [url=http://furosemide.company/]lasix online india[/url]

 152. [url=http://tizanidine.icu/]16 mg tizanidine[/url] [url=http://propranololtab.online/]inderal 10 price[/url] [url=http://tetracycline.today/]tetracycline capsules[/url] [url=http://buyonlinepharmacy.quest/]generic pharmacy online[/url] [url=http://prednisolone.email/]prednisolone 5mg[/url] [url=http://lyrica.works/]lyrica online prescription[/url] [url=http://robaxin.fun/]robaxin 500 online fast shipping no prescription[/url]

 153. [url=https://wellbutrin.click/]how much is zyban in canada[/url] [url=https://celexa.email/]15 mg citalopram[/url] [url=https://buypropecia.life/]best price propecia 5mg no prescription[/url] [url=https://levaquintab.online/]price of levaquin[/url] [url=https://buylanoxin.monster/]125 mcg digoxin[/url] [url=https://priligy.click/]can i buy dapoxetine over the counter[/url]